Примерное время чтения: 2 минуты
95

Адыгеир анахь дэгъухэм ахалъытэ

2016-рэ илъэсым икIэуухэм нафэ къызэрашIыгъэм-кIэ, гухэлъ гъэнэфагъэ зиIэ Федеральнэ программэу «Физическэ культурэмрэ спортымрэ яхэхъоныгъ» зыфиIоу 2014 — 2020-рэ илъэсхэм атегъэпсыхьагъэм диштэу спорт псэолъэ пчъагъэу ашIыгъэмкIэ Адыгеир апэ итхэм ахалъытагъ.

Мыщ дэжьым хэгъэунэфыкIыгъэн фае спорт инфраструктурэм ихэхъоныгъэкIэ илъэс заулэ хъугъэу республикэм ипащэхэм IофшIэн гъэнэфагъэ зэрэзэшIуахыгъэр. 2016-рэ илъэс закъом физкультурэмрэ спортымрэ яхэхъоныгъэ икъэралыгъо программэ гъэцэкIагъэ хъуным пае сомэ миллион 600 фэдиз къыхагъэкIыгъ.

Мы илъэсым федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу хэлъэу республикэ стадионэу «Зэкъошныгъэм» итемыр трибунэ агъэпсыгъ. Джащ тетэу 2009-рэ илъэсым гъэцэкIэжьын-гъэкIэжьын IофшIэнышхоу аублэгъагъэр ухыгъэ хъугъэ. Зэхэубытагъэу къэпIон хъумэ, сомэ миллиард фэдиз ащ пэIуагъэхьагъ. Джы стадионым нэбгырэ мин 14-м тIысыпIэ щагъотыщт, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр щызэхащэнхэмкIэ, тренировкэхэр щашIынхэмкIэ ыкIи спортсменхэу къакIохэрэр щыпсэунхэмкIэ амал дэгъухэр арагъэгъотыщтых.

Джащ фэдэу спорт комплексэу «Владимир Невзоров» зыфиIорэр къэралыгъо программэм тетэу ашIыгъ, Кобл Якъубэ ыцIэкIэ щыт СШОР-м ар къыхеубытэ. Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэхэр зыщагъэхьазырхэрэ Гупчэм щэрыопIэ комплекс бжыхьэм къыщызэIуахыщт.

Мы илъэсым Тэхъутэмыкъое районым физкультурэмрэ псауныгъэм игъэпытэнрэ афытегъэпсыхьэгъэ комплексым ишIын щырагъэжьагъ, 2018-рэ илъэсым Теуцожь районымкIэ къуаджэу Пэнэжьыкъуае джащ фэдэ комплекс щашIынэу рахъухьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу республикэм ирайон пстэуми 2020-рэ илъэсым ыкIэм ехъулIэу ащ фэдэ комплексхэр ащашIыщтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах