Примерное время чтения: 3 минуты
120

Адыгеим и ЛIышъхьэ Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ бзылъфыгъэм дэжь щыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ щыпсэурэ бэгъашIэу Цепа Александра Иван ыпхъум дэжь тыгъуасэ щыIагъ ыкIи ыныбжь илъэс 95-рэ зэрэхъугъэмкIэ ащ фэгушIуагъ.

Республикэм ипащэ Урысые Федерацием и Президент ишIуфэс тхылъ къеджагъ. Владимир Путиным ащ щыхегъэунэфыкIы Александра Иван ыпхъум Хэгъэгум ыпашъхьэ гъэхъэгъэшхохэр зэрэщыриIэхэр, псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэ-псэукIэ дэгъурэ иIэнхэу ащ къыфэлъаIо.

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ бзылъфыгъэм фэгушIонхэу джащ фэдэу къэкIогъагъэх Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей
Дрокиныр, Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, къалэу Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джарымэкъо Азмэт, къалэм иадминистрацие илIыкIохэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ Александра Иван ыпхъум шIухьафтынхэр ритыгъэх, псауныгъэ пытэ иIэнэу, игъашIэ кIыхьэ хъунэу фэлъэIуагъ. КъумпIыл Мурат зимафэ хэзыгъэунэфыкIырэ бзылъфыгъэр къыгъэгугъагъ Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ игъусэу ищыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъур зэрэрагъэгъотыщтымкIэ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Ветеранхэм тэ тафэсакъы. Шъутлъэгъуныр, тыжъудэгущыIэныр тэркIэ гушIогъошху. ТекIоныгъэр къытфыдэзыхыгъэхэм лъэшэу тарэгушхо, ахэр сыдигъуи тищысэтехыпIэх. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан лIыхъужъныгъэу, пытагъэу къызхэжъугъэфагъэм лъэшэу тарэгушхо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
Александра Иван ыпхъур игукъэкIыжьхэмкIэ къадэгощагъ, зэрэзэуагъэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр зэрыт тхылъэу «Победители» зыфиIорэр къаригъэлъэгъугъ.

Александра Цепа 1922-рэ илъэсым Iоныгъом и 19-м Шытхьэлэ районым къыщыхъугъ. НыбжьыкIэ дэдэу пшъашъэр фронтым Iухьагъ. 1942-рэ илъэсым ижъоныгъуакIэ къыщегъэжьагъэу 1945-рэ илъэсым ижъоныгъуакIэ нэс связымкIэ я 33-рэ, я 15-рэ батальонхэм телефонисткэу къулыкъур ащихьыгъ. НахьыбэрэмкIэ зыщызэуагъэр Кавказыр ары, Ригэ щыIэзэ ТекIоныгъэр къыдахыгъагъ. Хэгъэгу зэошхом иорденэу я II-рэ степень зиIэр, медальхэу «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» зыфиIохэрэр ыкIи нэмыкIхэр къыфагъэшъошагъэх.

Заом щыIэзэ шъхьэгъусэ фэхъущтым IукIагъ. Зэо ужым ахэм джыри дзэм къулыкъур щылъагъэкIотагъ, гарнизон пчъагъэ зэблахъугъ, уахътэ зытешIэм ячIыгу гупсэ къагъэзэжьи, Мыекъуапэ къыдэтIысхьагъэх. Ахэм сабыитIу зэдапIугъ. Джыдэдэм Александра Иван ыпхъум пхъорэлъфищ иI.

Iоныгъо мазэм Урысые Федерацием и Президент нэбгырэ 31-мэ яюбилейкIэ къафэгушIощт. Ахэм ащыщэу Цепа Александра Иван ыпхъоу Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэм ыныбжь илъэс 95-рэ хъугъэ, селоу Красногвардейскэм щыщ Хархаров Владимир Григорий ыкъом ыныбжь илъэс 90-рэ хъущт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах