Примерное время чтения: 3 минуты
162

Республикэм хэхъоныгъэхэр езыгъэшIыхэрэ IофышIэх

Фото Алексея Гусева / АиФ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан республикэ тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ аритыжьыгъэх.

Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэзышIыхьагъэхэм яIофшIагъэ осэшIу фишIыгъ, мыщ фэдэ цIыфхэр республикэм зэриIэхэм урыгушхонэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

— ШъуиIофшIагъэхэмкIэ, шъуишIэныгъэхэмкIэ, сэнаущыгъэу шъухэлъымкIэ мы тынхэр, щытхъуцIэхэр къэжъулэжьыгъэх. Непэ мы Iофтхьабзэм къекIолIэгъэ нэбгырэ пэпчъ зыфэгъэзэгъэ лъэныкъомкIэ гъэхъэгъэшIухэр иIэх, ащ тырэгушхо. Республикэм хэхъоныгъэу ышIыхэрэр шъощ фэдэ цIыфхэр ары зэпхыгъэр, ащкIэ тышъуфэраз, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Республикэм хэхъоныгъэу ышIыхэрэмкIэ, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ къэгъэлъэгъонэу иIэхэмкIэ шъолъыр анахь дэгъухэм зэрахалъытэрэр, яIофшIэн зэрэзэхащэрэм федеральнэ гупчэм осэшIу къызэрэфишIырэр ТхьакIущынэ Аслъан къыхигъэщыгъ. Федеральнэ гупчэм къикIырэ ахъщэ IэпыIэгъур (дотациер) процент 38-м нэс къырагъэIыхын, бюджетыр фэдищым ехъукIэ нахьыбэ ашIын, инвестициехэм ахагъэхъон, псэолъэкIэ 344-рэ ашIын зэралъэкIыгъэр къыIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр афигъэшъошагъ Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» радиотематическэ къэтынхэмкIэ къулыкъум ипащэу КъумпIыл Светланэрэ самбэм испорт гупчэ итренерэу Мэрэтыкъо Сахьидэрэ.

«Адыгэ Республикэм наукэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху» зыфиIорэ щытхъуцIэр къалэжьыгъ философие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Iэшъхьэмэфэ Асыетрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иэкологическэ факультет идеканэу Юрий Сухорукихрэ. Хьатыгъужъыкъое гурыт еджапIэу N 6-м икIэлэегъаджэу Къохъужъ Сурэт щытхъуцIэу «АР-м народнэ гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ.

Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ изаслуженнэ IофышIэ хъугъэх Фэдз къоджэ псэупIэм иадминистрацие ипащэ игуадзэу Теунэ Хьасанбыйрэ мэкъумэщ-фермер хъызмэтшIапIэу «Былымахъу» зыфиIорэм ипроизводственнэ артерие ипащэу Отэщыкъо Налбыйрэ. АР-м и Лъэпкъ театрэ ихудожественнэ пащэу Шъхьэлэхъо Светланэ щытхъуцIэу «АР-м искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху» зыфиIорэр къылэжьыгъ. Мы театрэм иактерэу Хьалэщтэ Саниет, культурэм и Унэу «Гигантым» икъутамэу къутырэу Гавердовскэм щыIэм ипащэу Еутых Вячеслав, эстрадэм иартистэу Къатмэс Руслъан, Камернэ музыкальнэ театрэм балетымкIэ иартистэу Елена Сороковскаям щытхъуцIэу «Адыгеим изаслуженнэ артист» зыфиIорэр афагъэшъошагъ.

АР-м изаслуженнэ журналист хъугъэх Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» иIофышIэхэу Даур Хъусенэ, Кушъу Светланэ, ХьакIэмыз Сусанэ. Джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр нэбгырэ заулэмэ аратыжьыгъэх. МэфэкI шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэу, тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъэхэм ащыщхэр зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. ЯIофшIагъэ осэшIу фэзышIыгъэ АР-м и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ гущыIэхэр пагъохыгъэх, тапэкIи амалэу, кIуачIэу яIэр рахьылIэзэ Адыгеим зэрэфэлэжьэщтхэр къаIуагъ. Артистхэм ащыщхэм орэдхэр къаIуагъэх, къэшъуагъэх, зэхахьэр агъэчэфыгъ.

Республикэм ипащэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ заретыжьхэм ыуж къэзэрэугъоигъэхэм джыри зэ закъыфигъэзагъ, яIофшIэн гъэхъагъэхэр щашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэлъэIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах