Примерное время чтения: 3 минуты
68

Псауныгъэр къэухъумэгъэныр пшъэрылъ шъхьаI

Майкоп, 14 марта - АиФ-Адыгея.

Промышленнэ продукциер хэ­бзэнчъэу гъэзекIо­гъэ­ным пэуцу­жьырэ комиссиеу республикэм щызэхащагъэм тыгъуасэ иIэгъэ зэхэсыгъом тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм ипрокурор шъхьаIэу Василий Пос­ловскэр, муниципальнэ образо­ваниехэм, къулыкъу ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафхэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

Шъон пытэхэр хэбзэнчъэу зэ­рэIуагъэкIырэм ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыфэдэм къы­тегущыIагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэу БрантI Мурадинэ. Ащ къызэри­IуагъэмкIэ, 2015-рэ илъэсым мы Iофыгъом епхыгъэ материал 253-рэ хэбзэухъумакIохэм къа­IэкIэхьагъ. Лицензие ямыIэу алкоголь продукциер зыщэщты­гъэхэм алъэныкъокIэ протокол 215-рэ зэхагъэуцуагъ, хэбзэгъэ­уцугъэр зыукъогъэ нэбгырэ 213-мэ административнэ пшъэдэ­кIыжь арагъэхьыгъ.

Документ зыпымылъ шъон пытэхэр, этило­вэ спиртыр къезыщэкIыщтыгъэ автомобиль 22-рэ гъогу-патруль къулыкъум иIофышIэхэм къагъэ­уцугъэх. Законыр зыукъуагъэ­хэм алъэныкъокIэ уголовнэ Iофи 2 къызэIуахыгъ.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, аркъ нэпцIыр нахьыбэрэмкIэ къыздыращыхэу ­агъэунэфыгъэр Темыр Осетиемрэ Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэмрэ. Хэ­бзэ­гъэуцугъэр зымыгъэцакIэ­хэ­рэр къыхэгъэщыгъэнхэм фэ­Iо­рышIэрэ Iофтхьабзэхэр хэ­бзэ­ухъумакIохэм илъэсым къы­кIоцI рагъэкIокIыгъэх. Ащ ишIуагъэкIэ шапхъэхэм адимыштэрэ алкоголь продукциер зэрыт бэшэрэб 5798-рэ, спирт литрэ 862-рэ аIахыгъэх, къэзыIорэр «Адыгэ Макъ».

Мы илъэсым, щы­лэ мазэм, полицием икъулы­къу­шIэхэм Мыекъопэ районым профилактическэ Iофтхьабзэхэр щырагъэкIокIызэ, автомобилэу «Нисан» зыфиIорэм ируль кIэ­рысыгъэ водителыр къагъэуцугъ.

Автотранспортыр къызалъыхъум, спиртыр зэрыт бэшэрэб 1160-рэ къырагъотагъ, ахэм зи тхылъ апылъыгъэп. Ащ нэмыкIэу фэтэрхэм, унэхэм аркъ нэпцIыр ащызыщэрэ нэбгырэ пчъагъэ къаубытыгъ, ахэм атефэрэ пшъэ­дэкIыжьыр арагъэхьыгъ.

Мы лъэныкъомкIэ хэбзэухъума­кIо­хэм Iофышхо ашIэ нахь мышIэ­ми, джыри гумэкIыгъоу, щыкIа­гъэу щыIэр зэрэбэр министрэм игуадзэ къыIуагъ, ахэр дэгъэ­зыжьыгъэнхэм анаIэ тырагъэтыщтэу къыгъэнэфагъ. Iэзэгъу уцхэр ыкIи ­медицинэ пкъыгъохэр хэбзэнчъэу амыгъэ­зе­кIонхэм зэрэлъыплъэхэрэм, мы лъэныкъомкIэ мы уахътэм Iофхэм язытет зыфэдэм фэгъэ­хьыгъэу къэгущыIагъ Росздравнадзорым икъутамэу республи­кэм щыIэм ипащэу Шымгъэхъу Айтэч.

Ащ къызэрэхигъэщы­гъэм­кIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэ­ным иучреждениехэу, ­аптекэхэу Адыгеим итхэм ачIэлъ ыкIи ащащэрэ Iэзэгъу уцхэр шапхъэхэм адештэхэмэ уплъэкIугъэным пае Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр блэкIыгъэ илъэсым рагъэкIокIы­гъэх.

Зэфэхьысыжьхэм къызэра­гъэлъэгъуагъэмкIэ, хэукъоныгъэ­хэр щыIэх. Мыщ дэжьым къэIо­гъэн фае цIыфым ипсауныгъэ зэщызгъэкъон зылъэкIыщт Iэ­зэгъу уцхэр, медицинэ препаратхэр Адыгеим къыращагъэхэу зэрамыгъэунэфыгъэр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах