Примерное время чтения: 2 минуты
82

Iофхэм язытет тегущыIагъэх

Фото Надежды Гусевой / АиФ

Республикэм ипсэупIэхэм санитариемкIэ язытет зы­щатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат мы мафэхэм зэхищагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх муни­ципальнэ районхэм ыкIи къоджэ псэупIэхэм япащэхэр, АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ, чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьынымкIэ Комитетым, ветеринарием ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ чIыопсым икъэухъумэнкIэ ГъэIорышIапIэм ялIыкIохэр.

Хабзэ зэрэхъугъэу, гъэтхапэм и 25-м къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 30-м нэс къэ­бзэныгъэм имазэ республикэм щыкIощт. Урысые Iофтхьабзэу «Гъэтхэ уцышъор» зыфиIорэм къы­дыхэлъытагъэу Адыгеим шIы­хьаф щызэхащэщт. Къоджэ псэ­упIэхэм санитариемкIэ язытет шапхъэхэм адиштэным фэIоры­шIэщт техники 146-рэ республи­кэм IэкIэлъ, къэзыIорэр «Адыгэ Макъ».

ХэкIыр дэщыгъэнымкIэ пшъэ­дэкIыжь зыхьырэ къулыкъухэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм изэфэ­хьысыжьхэр зэхэсыгъом ща­шIыгъэх. Мы Iофыгъом фэгъэзэ­гъэ компаниехэм фэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэм фэшI цIыфхэм ­зэзэгъыныгъэхэр адашIынхэ, ащкIэ псэупIэ зырызхэм яIофшIэн нахь агъэ­лъэшын фаеу АР-м и Правительствэ и Тхьаматэ пшъэрылъ къафишIыгъ. — Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ къэлэ ыкIи район админист­рациехэм япащэхэм адакIоу, псэупIэхэм япащэхэми мы лъэ­ныкъомкIэ пшъэдэкIыжь ­ахьын, ячIыпIэхэр агъэкъэбзэнхэм, са­нитарнэ шапхъэхэм адиштэнхэм анаIэ тырагъэтын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу хэкI пыдза­фэхэр утилизацие шIыгъэным исистемэ республикэм щызэхэщэ­гъэным зыщытегущыIэщтхэ зэхэсыгъо зэхэщэгъэн фаеу Премьер-министрэм къыIуагъ, ащкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

ЕзыгъэжьэгъэкIэ фермерхэм ыкIи былымхъуным фэгъэзэгъэ унэе фермэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ про­граммэхэм къадыхэлъыта­гъэу, ахъщэ IэпыIэгъу зэратыщт­хэм ятхылъхэр къаIахынхэу зэрэра­гъэжьагъэм къытегущыIагъэх къоджэ псэупIэхэм япащэ­хэр.

Зэнэкъокъум хэлажьэ зы­шIои­гъохэм ятхьапэхэр агъэхьа­зы­рынхэм пае районхэм уп­чIэ­жьэгъу гупчэхэр ащызэхащагъэх. Зэхэсыгъом икIэухым хъу­пIэхэмрэ былымхэмрэ бамыкI­хэм ащыухъумэгъэнхэм иIофы­гъохэм къэзэрэугъоигъэхэр ате­гущыIагъэх. Мы Iофтхьабзэхэм апэIухьащт ахъщэр муниципальнэ образованиехэм къагъотынэу зафагъэзагъ. IофшIэнхэр зэ­рагъэцэкIэщт техникэр вете­ринариемкIэ ГъэIорышIапIэм аригъэгъотыщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах