Примерное время чтения: 2 минуты
72

Дмитрий Медведевыр къыфэгушIуагъ

Майкоп, 7 ноября - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан ыцIэкIэ шIуфэс телеграммэу къыгъэхьыгъэм мырэущтэу къыщеIо:

«Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Аслъан Кытэ ыкъор!

Лъэпкъхэм языкIыныгъэ и Мафэ фэшI сыпфэгушIо.

Мы мэфэкIыр цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм язэкъотныгъэ итамыгъэу щыт. Тятэжъхэу хэгъэгум ишъхьафитыныгъэ къэзыухъумагъэхэм, Урысые къэралыгъор зыгъэпытагъэхэм ялIыхъужъныгъэ джыри зэ тыгу къегъэкIыжьы.

Хэгъэгум ыкIуачIэрэ игъэхъагъэрэ зэпхыгъэхэр нэбгырэ миллион пчъагъэмэ яIофшIакIэрэ ягуетыныгъэрэ. Къэралыгъом къы рыкIощтымкIэ пшъэдэкIыжь зэрихьырэр къызгурыIорэ, джырэ лъэ хъаным диштэрэ, щыIэкIэшIу зэрылъ, зэтегъэпсыхьэгъэ хэгъэгоу ар хъумэ зышIоигъо пстэуми зэдыряе гъэхъагъэу ар щыт. Тихэ гъэгу щыпсэурэ пстэуми акIуачIэ зэхэлъмэ, тапэкIи гъэхъэгъакIэхэр зэрэтшIыщтхэм сицыхьэ телъ.

О пшъхьэкIи къыппэблагъэхэми псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунхэу шъуфэсэIо».

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ мэфэкIым пае къыфэгушIуагъ Урысые Федерацием и Президент и Администрацие ипащэу Антон Вайно.

ТхьакIущынэ Аслъан ыцIэкIэ шIуфэс тхылъхэр къагъэхьыгъэх край ыкIи хэку заулэмэ ягубернаторхэм, республикэхэм япащэхэм, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет хэтхэм, Урысые Федерацием и Президент и Администрацие иподразделениехэм яIэшъхьэтетхэм, крайхэм ыкIи хэкухэм я Хэбзэ гъэуцу ЗэIукIэхэм ахэтхэм, финанс ыкIи промышленнэ организа цие- хэм япащэхэм, зэлъашIэрэ общественнэ IофышIэшхохэм, шIэныгъэ лэжьхэм, дин конфессиехэм ялIыкIохэм, федеральнэ структурэхэм ячIыпIэ къутамэхэм япащэхэм.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах