Примерное время чтения: 2 минуты
227

Адыгеим и ЛIышъхьэ Адыгэ Хасэм итхьаматэу Бэгъушъэ Адам ригъэблэгъагъ

Майкоп, 10 февраля,- АиФ-Адыгея. Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Адыгэ Республикэм иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу Бэгъушъэ Адам мэзаем и 5-м зэIукIэгъу дыриIагъ.

Джащ фэдэу Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо комитет хэтэу Хэкужъ Адами а зэIукIэгъум хэлэжьагъ. Лъэныкъохэр зигъо Iофыгъо заулэмэ атегущыIагъэх.

ГущыIэм пае, ныбжьыкIэхэм патриотическэ пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэным, адыгэ культурэр, бзэр, лъэпкъ шэн-хабзэхэр къызэтегъэнэжьыгъэнхэм атегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм общественнэ организациер зэрахэлажьэрэм атегущыIагъэх.

- Республикэм игъэцэкIэкIо хабзэ иIэшъхьэтетхэр общественнэ организациехэм зэдэлэжьэныгъэ дэгъу адыряIэным ыкIи Адыгеим щыпсэухэрэр зэкъозыгъэуцощтхэ IофтхьэбзэшIу пстэоу къырахьыжьэхэрэмкIэ адеIэнхэм афэхьазырых. РеспубликэмкIэ социальнэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ общественнэ организацием хэтхэм сыдигъуи IэпыIэгъу ядгъэгъотыщт, - хигъэунэфыкIыгъ республикэм и ЛIышъхьэ.

ЗэIукIэгъум Шъачэ щыкIощт Олимпиадэм епхыгъэ Iофыгъори къыщаIэтыгъагъ. Общественнэ организацием хэтхэр къыкIэупчIагъэх тиреспубликэ кIымэфэ Джэгунхэм якультурнэ программэ иIахьэу хишIыхьащтымкIэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэм ишъыпкъэу мыщ фэдэ хъугъэ-шIагъэм зыфигъэхьазырыгъ, тихэгъэгу щыпсэухэрэмрэ ихьакIэхэмрэ апашъхьэ Адыгэ Республикэм итворческэ коллектив анахь дэгъухэм концертхэр къащатыщтых.

Адыгэ Хасэм итхьаматэ Адыгеим и ЛIышъхьэ щигъэгъозагъ пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ организацием игъэцэкIэкIо комитет хэтхэм зэхъокIыныгъэ зэрафэхъугъэм ыкIи мы илъэсымкIэ гухэлъу иIэхэр ащ къыфиIотагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах