Примерное время чтения: 3 минуты
116

Иусэ лъагъо хэкIокIэщтэп

Майкоп, 11 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ усакIоу, зэдзэкIакIоу, цIыфышIу дэдагъэу КъумпIыл Къадырбэч илъэс 30-м ехъум хьалэлэу, теубытэгъэ-пытагъэ хэлъэу лъэпкъ литературэм щылэжьагъ. Адыгэ гущыIэр шIокъабылэу, адыгэ гупшысэр илъапIэу ар къэтэджыгъ.

Иадыгэбзэ-ныдэлъфыбзэ шIодэгъугъ, шIодэхагъ ыкIи ышъ-хьэкIэ ар къыухъумэу, хигъахъоу щэIэфэ усагъэ.

Къадырбэч усэкIо-лирикыгъ, ыгукIэ къэбзагъэ, хэткIи зэфагъэ, къэрар ин хэлъэу, шъыпкъэм готэу щыIагъ. Поэтическэ тхылъи 10-м нахьыбэ адыгабзэкIэ къыдигъэкIыгъ. Игупсэ Адыгеим идэхагъэ, ичIыопсэу гур зыпхъуатэрэр, адыгэ шэн-хабзэхэр, лъэпкъым ицIыфыгъэ-адыгагъэ ахэм къащиIотыкIыгъ.

КъумпIыл Къадырбэч лъэпкъ литературэм ихъарзынэщ зыушъагъэхэм ащыщ, тхылъеджэхэм ыкIи цIыфыбэу дэгъу дэдэу зышIэщтыгъэхэм шIукIэ агу къинагъ. Итворчествэ уасэ фашIэу Адыгеим иеджапIэхэм усакIом ипроизведениехэр, иусэбзэ жъынч ащызэрагъашIэ.

Икъуаджэу Улапэ иурамэу зыщыпсэугъэм ащ ыцIэкIэ еджагъэх, Улэпэ гурыт еджапIэу N 9-м усакIом имузей къыщызэIуахыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, республикэм икъэралыгъо хэбзэ органхэм ыкIи Адыгеим итхакIохэм я Союз игъоу зэралъэгъугъэм тетэу, шэкIогъум и 9-м, 2016-рэ илъэсым, адыгэ усэкIо инэу КъумпIыл Къадырбэч зыщыпсэугъэ унэм илъэпкъ шIоу филэжьыгъэр къэзыушыхьатырэ шIэжь пхъэмбгъу къыщызэIуахыгъ.

УсакIом ишIэжь фэгъэхьыгъэ зэхахьэм АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м и Правительствэ хэтхэр, министерствэ зэфэшъхьафхэм япащэхэр, лъэпкъ интеллигенциер, Красногвардейскэ районым иадминистрацие ипащэу Тхьэлъанэ Вячеслав, икъуаджэу Улапэ къикIыгъэ лIыкIо купыр, КъумпIылхэм ялIакъо щыщхэр, ежь усакIом иунагъо, адыгэ тхакIохэр, Адыгеим итхакIохэм я Союз итхьаматэу, зэлъашIэрэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, усакIом итворчествэ зикIасэхэр, Iахьылхэр, ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх. Iофтхьабзэр псэлъэ фабэкIэ къызэIуихыгъ МэщбэшIэ Исхьакъ.

ЦIыфыгъэ дахэ зэрэхэлъыгъэр, усэным Къадырбэч ыгу лъэшэу зэретыгъагъэр, ытхыхэрэм шъэбэгъэ-фэбагъэр къызэрахэщыщтыгъэр, ахэр тын лъапIэу лъэпкъым къызэрэфигъэнагъэр, зэрэгукIэгъушIагъэр, ныбджэгъу-хьалэлэу хэткIи зэрэщытыгъэр, игъашIэ мэкIагъэми (илъэс 56-рэ къыгъэшIагъэр), Iофышхо-гупшысэшхо зэрилэжьыгъэр къыIуагъ. Ащ Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан гущыIэр фигъэшъошагъ, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

— Сикъоджэгъу лъапIэхэр ыкIи лъытэныгъэ ин зыфысиIэ цIыфхэу къызэхэхьагъэхэр! — къыIуагъ ащ. — Непэ зэлъашIэрэ усакIоу КъумпIыл Къадырбэч фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ иным тызэфищагъ. УсакIом ыцIэ зыкIи лъэпкъым щыгъупшэрэп. Ар Къадырбэч къылэжьыгъ ыкIи ифэшъуаш. Ренэу ицIыф гъэпсыкIэкIэ, игукъэбзагъэкIэ, иусэ нэфынэхэмкIэ тыгу къэкIы, игугъу тэшIы, щысэтехыпIэ тфэхъу. КъумпIыл Къадырбэч щыIэныгъэр зэрикIасэр, шъыпкъагъэ зэрэхэлъыр иусэхэм, ипроизведениехэм куоу къащиIотыкIыгъ. ЩэIагъи, Iэдэби хэлъыгъ, усэкIо гъэшIэгъоныгъ, цIыфышIугъ, — къыIуагъ ЛIышъхьэм.

УсакIоу КъумпIыл Къадырбэч фэгъэхьыгъэ гукъэкIыжьхэмкIэ, гущыIэ фабэхэмкIэ къызэхэхьагъэхэм къадэгощагъэх лъэпкъ тхакIоу Пэнэшъу Сэфэр, УФ-м инароднэ сурэтышIэу Къат Теуцожь, къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэу А. Наролиныр, Къадырбэч икъоджэгъоу, игъунэгъоу ЛIынэ Аслъан.

УсакIом ишIэжь саугъэт къызэIухыгъэныр зыпшъэ ифэгъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м итхакIохэм я Союз ипащэу МэщбэшIэ Исхьакъ ыкIи хъугъэ-шIэгъэ иным къыщызэхэхьэгъэ цIыфыбэу къыфэулэугъэхэм Къадырбэч ышэу Заурбэч афэразэу «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах