Новости по теме: ТхьакIущынэ Аслъан

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Урысыем инароднэ артистэу Илья Резник тыгъуасэ IукIагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан сэкъатныгъэ зиIэ нэбгыри 6-у гъэ-сэныгъэм ыкIи наукэм, литературэм ыкIи искусствэм, техническэ ыкIи народнэ творчествэм, физическэ культурэм ыкIи спортым алъэныкъокIэ гъэхъэгъэшIу зышIы-гъэхэм дипломхэр
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгэ усакIоу, зэдзэкIакIоу, цIыфышIу дэдагъэу КъумпIыл Къадырбэч илъэс 30-м ехъум хьалэлэу, теубытэгъэ-пытагъэ хэлъэу лъэпкъ литературэм щылэжьагъ. Адыгэ гущыIэр шIокъабылэу, адыгэ гупшысэр илъапIэу ар къэтэджыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Гъогухэм ящынэгъончъагъэкIэ Урысые кIэлэцIыкIу эстафетэу «Дорога — символ жизни» зыфиIорэм Адыгеири хэлажьэ. Республикэм ис кIэлэеджакIохэмрэ студентхэмрэ плакатхэр аIыгъхэу Мыекъуапэ игупчэ къыщызэрэугъоигъэх гъогухэм ящынэгъончъагъэкIэ ашIэн алъэкIыщтым цIыфыбэ рагъэгупшысэным пае
АДЫГЭ ДУНАЙ
Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэнхэм пэуцужьырэ комиссиеу республикэм щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъонэу «Урысыем итарихъ пщы лъэпкъхэу Черкасскэхэр зэрэхэхьагъэхэр» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ