Примерное время чтения: 3 минуты
93

Мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъох

Фото Алексея Гусева / АиФ

Iофыгъо шъхьэIэу ащ къыщаIэтыгъэр 2018-рэ илъэсым Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм язэфэхьысыжьхэр ары. Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур мыщ епхыгъэу къэгущыIагъ ыкIи лъэныкъо шъхьаIэхэм къащыуцугъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым промышленнэ къыдэгъэкIыным ииндекс проценти 104,1-м кIэхьагъ.

Продукциеу къыдагъэкIыгъэм, IофшIэнэу ыкIи фэIо-фашIэу агъэцэкIагъэхэм сомэ миллиард 57,8-м фэдиз атефагъ. Мылъку шъхьаIэм инвестициеу къыхалъхьагъэр сомэ миллиард 31,6-рэ мэхъу, 2017-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, а къэгъэлъэгъоныр проценти 142,5-м кIахьэ. Джырэ уахътэм сомэ миллиард 53-м ехъу зытефэрэ инвестиционнэ проект 36-рэ агъэцэкIэнхэу аIэкIэлъ. Зэхэубытэгъэ бюджетым къихьэгъэ хэбзэIахь ыкIи мыхэбзэIахь хахъохэр сомэ миллиард 13-рэ миллион 499-рэ мэхъу. Анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу аIэкIэлъхэр нахьышIу шIыгъэныр, ащ епхыгъэу ялэжьапкIэ къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэгъэсыгъэныр. МыщкIэ зишIогъэшхо къакIорэр къэралыгъом ипащэ къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэн ары.

Экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэхэр ышIынхэр, социальнэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэр мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу зэрэщытхэр АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

Культурэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ программэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр 2018-рэ илъэсым зэшIохыгъэхэ зэрэхъугъэм къытегущыIагъ министрэу Аулъэ Юрэ. Бюджет зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ сомэ миллион 703,9-рэ агъэфедэнэу щытыгъэмэ, а пшъэрылъыр процент 99,5-кIэ гъэцэкIагъэ хъугъэ. Джащ фэдэу культурэм иучреждении 4 агъэцэкIэжьыгъ, мы илъэсымкIэ зэтырагъэпсыхьащт псэуалъэхэм япчъагъэ 8 мэхъу.

Программэм игъэцэкIэ къыдыхэлъытагъэу культурэм ипсэуалъэхэм ягъэцэкIэжьын зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным, ащ пэIухьащт мылъкур шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэным лъыплъэгъэн зэрэфаер республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

УФ-м щыпсэурэ лъэпкъхэм яныдэлъфыбзэкIэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотын амал яIэным къыдыхэлъытагъэу адыгабзэм изэгъэшIэн зэхэщагъэ зэрэхъурэм иIофыгъуи анахь шъхьаIэхэм ащыщыгъ. КъызэраIуагъэмкIэ, шъолъырым ит кIэлэцIыкIу IыгъыпIи 127-м щыщэу 49-мэ адыгабзэр ащарагъашIэ. Гурыт еджапIэхэм адыгабзэр ыкIи литературэр нэбгырэ 14142-мэ ащакIу. Джащ фэдэу нэмыкI лъэпкъхэм ялIыкIохэми адыгабзэр зэрагъашIэ. 2016-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу къэралыгъо кIэух аттестацием къыдыхэлъытагъэу адыгабзэмкIэ экзамен атын амал щыIэ хъугъэ, илъэс къэс мы предметыр къыхэзыхыхэрэм япчъагъэ нахьыбэ мэхъу.

— Адыгабзэр къэухъумэгъэным фытегъэпсыхьагъ Проектнэ офисэу зэхэтщагъэр. Ащ амалэу къытыхэрэр дгъэфедэнхэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Министерствэхэм, муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъэу афигъэуцугъэхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъугъэм иIофыгъуи АР-м и ЛIышъхьэ къыфигъэзэжьыгъ. Республикэм ит псэупIэхэм ясанитарнэ зытет шапхъэхэм адиштэным фэшI шIыхьафхэр зэхэщэгъэнхэ, ермэлыкъхэр регъэкIокIыгъэнхэ зэрэфаер КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ. Джащ фэдэу зэIукIэгъухэм ялъэхъан цIыфхэм къаIэтырэ Iофыгъохэр зэхэфыгъэнхэм анаIэ тырагъэтыныр пстэуми зыщагъэгъупшэ зэрэмыхъущтыр агу къыгъэкIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах