Примерное время чтения: 2 минуты
120

Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо

Майкоп, 14 февраля - АиФ-Адыгея.

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2019» зыфиIорэр Олимпийскэ паркым имедиагупчэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр ащ хэлажьэ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мы форумым къыщызэIокIэх Урысыем ыкIи IэкIыб къэралхэм якомпаниехэм яIэшъхьэтетхэр, тикъэралыгъо игубернаторхэр, шIэныгъэлэжьхэр ыкIи IофшIэн лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купэу Адыгеим икIыгъэри ащ хэлажьэ. Купым хэхьэх хэбзэгъэуцу, гъэцэкIэкIо къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм, бизнесым ялIыкIохэр. Адыгеим инвестиционнэ предложениехэм япакет къыгъэхьазырыгъ. Ащ нэмыкIэу инвестиционнэ площадкэ 67-рэ агъэнэфагъ. Мыщ дэжьым анаIэ зытырагъэтыгъэхэм ащыщ Адыгеим парк шъолъырхэу щызэхащэхэрэм зягъэушъомбгъугъэным. Инвестициехэм алъэныкъокIэ анахьэу ахэм анаIэ къатырадзэныр къызыхэкIырэр инженер ыкIи энергетическэ инфраструктурэ хьазырыр зиIэ чIыгу Iахьхэр бэджэндэу тыгъэнхэмкIэ фэгъэкIотэныгъэ гъэнэфагъэхэр зэрэщыIэхэр ары.

Форумым программэ гъэшIэгъон, Iофыгъуабэ къызэлъызыубытырэ программэ игъэкIотыгъэ къыхеубытэ. Джащ фэдэу гугъапIэхэр нахь зэрапхыхэрэ инвесторхэм зэдэгущыIэгъухэр мэфитIум адыряIэщтых.

«Хабзэмрэ бизнесымрэ нахь шIуагъэ хэлъэу язэдэлэжьэныгъэ гъэпсыгъэныр ары анахьэу тынаIэ зытедгъэтырэр. Мы лъэныкъомкIэ гъэхъэгъэ шIукIаехэр тиIэх – инвесторхэм ящыкIэгъэ амалхэр ятэгъэгъотых, шэпхъэ-правовой базэри нахь екIоу зэрэщытыщтым тынаIэ тетэгъэты. Непэ Адыгеим инвестиционнэ зэдэлэжьэныгъэмкIэ амалышIухэр аIэкIегъахьэх. ГугъапIэу тиIэхэр промышленностым, энергетикэм, агропромышленнэ комплексым, зекIоным ятэпхых. Кластер екIолIакIэри инвесторхэм къызфагъэфедэнэу игъо афэтэлъэгъу. Ахэм атегъэпсыхьагъэу инвестиционнэ предложениехэри тэгъэхьазырых. ШIуагъэ къэзытырэ зэдэлэжьэныгъэм тыфэхьазыр. Форумым илъэхъан а IофшIэным икIэуххэр нафэ къэхъущтых», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Апэрэ IофшIэгъу мафэм Адыгеим и ЛIышъхьэ Iэнэ хъураеу «Технологическэ зэхъокIыныгъэ инхэм ялъэхъан Урысые Федерацием ишъолъырхэм электросетевой комплексым ылъэныкъокIэ хэхъоныгъэу ашIыщтыр» зыфиIорэм хэлэжьагъ. Форумым ихъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ хъугъэ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ пленарнэ зэхэсыгъом зэрэхэлэжьэщтыр. Урысые инвестиционнэ форумыр «Здоровое общество. На пути к цели 80+» зыфиIорэмкIэ рагъэжьагъ. Джащ фэдэу ныбжьыкIэхэм предпринимательствэмкIэ я Мафэ ащ къыхиубытагъ.

Мы форумым ипрограммэ Iофтхьэбзэ 55-рэ къыделъытэ, ахэр лъэныкъуищмэ атегъэпсыхьагъэу щытыщтых: регион политикэр, Урысыем IофшIэнымкIэ иIофхэм язытет, социальнэ повесткэр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах