Примерное время чтения: 3 минуты
85

Адыгеимрэ Туркменистанрэ язэпхыныгъэ агъэпытэщт

пресс-служба главы Адыгеи
Майкоп, 17 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Туркменистан и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Урысые Федерацием щыIэ Батыр Ниязлиевым тыгъуасэ IукIагъ. Адыгеимрэ Туркменистанрэ гъэсэныгъэм, культурэм, нэмыкI лъэныкъохэмкIи язэпхыныгъэ-зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, вице-премьерэу Наталья Широковар, министрэхэм ащыщхэр, УФ-м и МИД илIыкIоу Игорь Терзиян, республикэм иапшъэрэ еджэпIитIум яректорхэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, хьакIэшхом шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыфигъэзагъ. Урысыемрэ Туркменистанрэ зэпхыныгъэ зэдыряIэу Iоф зэрэзэдашIэрэм ишIуагъэкIэ къэралыгъуитIум азыфагу илъ ныбджэгъуныгъэр, зэгурыIоныгъэр нахь пытэ зэрэхъурэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Тикъэралыгъохэм ялIышъхьэхэр бэрэ зэIокIэх, мы аужырэ илъэсхэм стратегическэ зэпхыныгъэм ылъэныкъокIэ мэхьанэшхо зиIэ документхэм акIэтхагъэх. Ахэр социальнэ лъэныкъом, экономикэм ыкIи гуманитар зэпхыныгъэм афэгъэхьыгъэх. Мыщ дэжьым анахьэу анаIэ зытырагъэтыхэрэм ащыщ гъэсэныгъэр. Адыгэ Республикэри ащ къыхеубытэ. Туркменистан къикIыгъэ ныбжьыкIэ минитIурэ ныкъорэм ехъу тиапшъэрэ еджапIэхэм ащеджэх. НэмыкI къэралыгъохэм къарыкIыгъэ студентхэм апае тивузхэм япчъэхэр сыдигъуи зэIухыгъэх, анахьэу СНГ-м хахьэхэрэм ягугъу тшIы хъумэ. Урысые гъэсэныгъэр сыдигъуи анахь дэгъухэм ащыщэу дунаим щалъытэ. А екIолIакIэр къызфагъэфедэзэ, республикэм иапшъэрэ еджэпIитIум яIофшIэн зэхащэ. ТапэкIи арэущтэу зэрэщытыщтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Урысыбзэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным, ащ лъэпкъ зэфэшъхьафхэр рыгущыIэнхэ алъэкIыным тыпылъын зэрэфаер республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным а лъэныкъом ынаIэ тыридзагъ, зы къэралыгъом щыпсэущтыгъэхэ цIыфхэмкIэ ащ мэхьанэшхо зэриIэр къыIуагъ. Гъэсэныгъэм, культурэм ямызакъоу, экономикэм ылъэныкъокIи Адыгеимрэ Туркменистанрэ язэпхыныгъэ агъэпытэным зэрэфэхьазырхэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Батыр Ниязлиевым гущыIэр зештэм, къыздикIыгъэ къэралыгъом щыпсэухэрэм ясэлам фабэ АР-м и ЛIышъхьэ, республикэм ис цIыфхэм зэрафагъэхьырэр къыIуагъ. Урысыемрэ Туркменистанрэ непэ язэфыщытыкIэхэм осэшIу къафишIыгъ, тапэкIи язэпхыныгъэ агъэпытэным зэрэдэлэжьэщтхэр къыхигъэщыгъ.

— Урысыем ишъолъырхэм Iоф адэтшIэным, шIуагъэ къэзытыщт лъэныкъохэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм тыпылъ. Адыгеими зэфыщытыкIэ, зэпхыныгъэ пытэ дытиIэным тыщэгугъы. АщкIэ лъапсэу тиIэр тиныбжьыкIэхэу республикэм иапшъэрэ еджапIэхэм ащеджэхэрэр ары, — къыIуагъ Батыр Ниязлиевым.

Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даут къызэриIуагъэмкIэ, Туркменистан къикIыгъэ ныбжьыкIэ 1800-м ехъу яеджапIэ щеджэх, нэбгырэ 300 фэдизмэ ар къаухи, IофшIэпIэ чIыпIэхэм аIухьагъэх. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы къэралыгъом щыщ студент 800 фэдиз рагъаджэ. Гъэсэныгъэм иучреждениитIум ащызэхащэрэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм Туркменистан илIыкIохэр чанэу зэрахэлажьэхэрэр, зэрэзэрэIыгъыжьхэр, Iэдэб зэрахэлъыр къэгущыIагъэхэм къыхагъэщыгъ.

Адыгеимрэ Туркменистанрэ язэпхыныгъэ зэрагъэпытэщтым, нэмыкI Iофыгъохэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах