Примерное время чтения: 2 минуты
79

Щынэгъончъагъэр зэкIэми анахь шъхьаI

Бэрэскэжъыем, мэлылъфэгъум и 13-м, УФ-м и Премьер-министрэ игуадзэу Дмитрий Рогозиным видеоконференциеу зэхищэгъагъэр аппаратнэ-программнэ комплексэу «Безопасный город» зыфиIорэм игъэпсын фэгъэхьыгъагъ. Адыгеим ылъэныкъокIэ ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, УФ-м и МЧС АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Владимир Костыгиныр, нэмыкIхэр.

Аужырэ уахътэм дунаим зэрэщымырэхьатыр ыкIи ащ ыпкъ къикIыкIэ цIыфхэм ящынэгъончъагъэ зэщыкъоным ищынагъо щыIэ зэрэхъугъэр, мы комплексым къыдилъытэрэ пстэури субъектхэм агъэпсыныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр Правительствэм ипащэ игуадзэ къыхигъэщыгъ.

2020-рэ илъэсым нэс зэкIэми ар зэшIуахын фаеу программэм щыгъэнэфагъ, ау зыгъэ­цэкIагъэр е ащ хахьэхэрэр нахьыбэу зыгъэуцугъэхэр макIэ. Комплексым игъэпсынкIэ агъэцэкIэн фэе техническэ пшъэрылъхэр щыкIагъэ имыIэу зэхэзыгъэуцуагъэр ыкIи УФ-м и МЧС зы-хаплъэм зыдырагъэштагъэр субъект 25-рэ ныIэп.

Мылъку щымыIэр ащ ушъхьагъу зэрэфэхъурэр къызэрагурыIорэми Правительствэм ипащэ къыкIигъэтхъыгъ, арэу щытми, цIыфхэм ящынэгъончъа­гъэ анахь шъхьаIэу зэрэщытыр къыдалъытэнышъ, ищыкIэгъэ ахъщэр къагъо­тынэу ауж къинэрэ субъектхэм япащэхэм къариIуагъ. МЧС-м ипащэхэм зафигъазэзэ, комплексым къыдилъытэхэрэм ягъэпсын зэрэлъыкIуатэрэр ауплъэкIунэу къафигъэпытагъ. Нэужым мы Iофым фэгъэзагъэхэм ащыщэу къэгущыIагъэхэми комплексым игъэпсын субъектхэм мэкIэ дэдэу зэрэлъагъэкIуатэрэр, ыуж имыхьэгъахэхэри зэрэщыIэхэр, зыгорэ хэзыгъэкIыгъэхэм ащыщыбэхэми шапхъэхэр икъоу зэрамыгъэцэкIагъэхэр къаIуагъ.

Субъектхэм ащыщхэм япащэхэми Дмитрий Рогозиным гущыIэр аритыгъ, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр афигъэнэфагъэх, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Адыгеир мы комплексым игъэпсын зыгъэцэкIэгъахэхэм ахалъытагъэп, ау ауж къинэхэрэми ащыщэу къаIуагъэп.

«МЧС—м къызэригъэнафэрэм диш-тэу комплексым къыдилъытэхэрэм ягъэ­цэкIэн тыдэлажьэ, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ видеоконференцие ужым. — Шапхъэхэми татекIырэп, пIалъэу къагъэуцугъэми ыуж тыкъинэрэп. Мылъкоу ащ пэIухьащтыри игъом къэдгъотыным тыпылъ. Мары 2016-рэ илъэ­сымкIэ сомэ миллион 20-м ехъу пэIудгъэхьан фаеу щытыти, ар къэдгъотыгъ. Ары Адыгеир ауж къинэхэрэм зыкIахамылъытагъэр. ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэ Iофыгъо пстэуми анахь шъхьаIэшъ, ащ ищыкIагъэр игъом ыкIи икъоу дгъэцэкIэным тыпылъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах