36

Зэдэлэжьэныгъэу зэдыряIэщтым илъэныкъохэм атегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Москва IофшIэгъу гухэлъ иIэу зэкIом, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм зэIукIэгъу дыриIагъ. Ащ хэлэжьагъ республикэм илIыкIоу Федерацием и Совет хэт Хъопсэрыкъо Мурат.

ФедерациемкIэ хэбзэгъэуцухэм Адыгеим игъэцэкIэкIо къулыкъухэм, Iоныгъом и 18-м щыIэгъэ хэдзынхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэхэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет - Хасэм зиIофшIэн щызыублэщтхэм, джащ фэдэу зэIофшIэгъухэу шъолъырхэм арысхэм язэдэлэжьэныгъ анахьэу ахэр къызыщыуцугъэхэр, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

ТхьакIущынэ Аслъан къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгэ Республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи ихэбзэихъухьэ къулыкъухэм IофшIэным епхыгъэ зэфыщытыкIэ дэгъухэр азыфагу илъ хъугъэх, Урысые Федерацием и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэр гъэхъагъэ хэлъэу щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэмкIэ, зэкIэми апэу зэшIохыгъэн фэе пшъэрылъхэу стратегием ылъэныкъокIэ къэуцухэрэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ зэдегъэштэныгъэ зыхэлъ политикэр зехьэгъэным иIофыгъо тэрэзэу зэшIохыгъэ хъунымкIэ а пстэуми яшIуагъэ къэкIощт.

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ иIофыгъо шъхьаIэхэм анэсыгъэх, мы илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым зыщызэхащэхэм унашъоу аштэгъагъэхэр гъэцэкIагъэ хъунхэм анаIэ тырагъэтыщт.

Валентина Матвиенкэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Адыгеим гъэхъагъэу ышIыгъэхэр къыхигъэщыгъэх, Iофыгъоу зытегущыIэхэрэм язэшIохынкIэ игъоу ылъэгъухэрэм къащыуцугъ, Парламентым иапшъэрэ палатэ тапэкIи регионым IэпыIэгъу къыфэхъунэу къыгъэгугъагъэх.

Валентина Матвиенкэм республикэм ынаIэ къызэрэтыригъэтырэм, гухэлъ гъэнэфагъэ зиIэ федеральнэ программэхэм ахэлэжьэнымкIэ Адыгеим ишIуагъэ къызэрэригъэкIырэм апае зэрэфэразэр ТхьакIущынэ Аслъан къыIуагъ. ФедерациемкIэ Советым, джащ фэдэу хабзэм инэмыкI федеральнэ къулыкъухэм тапэкIи зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтым ицыхьэ зэрэтелъыр къыхигъэщыгъ. Проектышхохэм язэшIохынкIэ а пстэуми яшIуагъэ къэкIощт.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах