Примерное время чтения: 3 минуты
84

КIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх, гухэлъхэр агъэнэфагъэх

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ Феде­рациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэмрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ тыгъуасэ Москва щызэIукIагъэх.

Адыгэ Республикэм и Мафэхэр мэлылъфэгъум ыкIэхэм адэжь ФедерациемкIэ ­Сове- тым зэрэщыкIуагъэхэм якIэух­хэм ахэр атегущыIагъэх, джащ фэ­дэу республикэр тапэкIи феде­ральнэ гупчэм зэрэдэлэжьэщт лъэныкъохэм ахэплъа­гъэх. ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэ зэрилъытэрэмкIэ, рес­публикэм и Мафэхэр гъэшIэгъо­нэу зэхащэгъагъэх ыкIи бэмэ ахэр агу рихьыгъэх.

Адыгеим илIыкIо куп шIуагъэ къытэу Iоф зэришIагъэм къыхэкIэу се­наторхэм республикэм, ащ игъэхъагъэхэм ыкIи хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалэу иIэхэм за­щагъэгъозагъ.

Социальнэ лъэны­къомкIэ, экономикэмкIэ респуб­ликэм Iофэу щашIагъэхэм ате­гущыIэхэ зэхъум, ­рекомендацие гъэнэфагъэхэр къафашIыгъэх, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Адыгеим гъэхъагъэу иIэхэр ха­гъэунэфыкIыгъэх. МыщкIэ республикэм опытышIоу иIэр нэ­мыкI шъолъырхэми ащагъэфедэнэу игъоу афалъэгъугъ.

Валентина Матвиенкэм республикэм и Мафэхэр дэгъоу зэ­хащагъэхэу, Адыгеим иэкс­по­зицие гъэшIэгъоныгъэу, Тхьа­кIу­щынэ Аслъан купкIышхо зиIэ доклад ФедерациемкIэ Советым изэхэсыгъо къыщишIыгъэу ылъытагъ. Ащ зэрэхигъэунэфы­­кIыгъэмкIэ, Iофыгъоу зытегу­щыIагъэхэм мэхьанэшхо яIагъ, унашъоу аштагъэхэр зэрагъэ­цакIэрэм гъунэ лъафыщт. Тапэ­кIи республикэр парламентым иапшъэрэ палатэ иIэпыIэгъу щыгугъын ылъэкIынэу ащ ылъытагъ.

ТхьакIущынэ Аслъан Валентина Матвиенкэм «тхьауегъэ­псэу» риIуагъ республикэм ына­Iэ къызэрэтыригъэтырэм ыкIи Адыгеим амалэу иIэхэр Феде­ра­циемкIэ Советым апэрэу къы­щагъэлъэгъон зэралъэкIыгъэм пае.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ащ фэдэ Iофтхьабзэхэм регионым уасэу иIэр къаIэты, ­сенаторхэм занкIэу зафагъэзэнэу, зыгъэгу­мэкIырэ Iофыгъохэм атегу­щы­­Iэнхэу, зигъо Iофыгъохэмрэ ­республикэм исоциальнэ-эконо­микэ хэхъоныгъэкIэ пшъэрылъхэмрэ нахь псынкIэу зэшIуа­хын­хэу амал къаты.

ТхьакIущынэ Аслъан ишIошI­кIэ, федеральнэ гупчэм зэдэ­лэжьэныгъэу дытиIэщтым бэкIэ елъытыгъэщт гухэлъ гъэнэфагъэ зиIэ федеральнэ программэхэм республикэр зэрахэлэжьэ­щтыр, проект инхэр зэригъэцэ­кIэщтхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэм и Мафэхэр Фе­дерациемкIэ Советым щыкIохэ зэхъум пшъэрылъэу къафашIы­гъэхэр ыкIи игъоу къафалъэ­гъугъэхэр зэкIэ къыдалъытэ­щтых, ахэм ягъэцэкIэнкIэ Iоф­тхьабзэу зэрахьащтхэр зэхафыщтых. Джащ фэдэу ТхьакIу­щынэ Аслъан ФедерациемкIэ Советымрэ хабзэм инэмыкI федеральнэ къулыкъухэмрэ шIуа­гъэ къытэу тапэкIи зэрадэлэжьэщтыр къыIуагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Адыгэ Республикэм и Мафэхэр мэлы­лъфэгъум и 25 - 27-м Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет щыкIуагъэх. Федераци­емкIэ Советым икомитетхэм язэхэсыгъохэм республикэм исо­циальнэ-экономикэ хэхъоны­гъэкIэ зигъо Iофыгъохэм аща­тегущыIагъэх.

Парламентариехэм амал яIагъ ФедерациемкIэ Советым щыкIогъэ къэгъэлъэ­гъоным республикэм гъэхъэгъэ шъхьаIэу иIэхэм нэIуасэ зы­щыфашIынэу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах