Примерное время чтения: 2 минуты
72

Сенаторыр хадзыгъ

Майкоп, 11 октября - АиФ-Адыгея.

АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм ияхэнэрэ зэIугъэкIэгъу иятIонэрэ зэхэсыгъоу щыIагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.Зэхэсыгъом ипэублэ АР-м и Парламент идепутат зэрэхъугъэхэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэмрэ бгъэхалъхьэхэмрэ КъумпIыл Му­рат аритыжьыгъэх. Апэрэ Iофыгъоу повесткэм итыгъэр Адыгеим и Конституцие ия 68-рэ статья зэ­хъо­кIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэр ары.

Ащ фэгъэхьыгъэу къэгущыIэгъэ депутатэу Александр Лобода къызэриIуа­гъэмкIэ, АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэ игуадзэ - Комитетым ­итхьамэтэ IэнатIэ щыIэныр зэхъокIыныгъэм къегъэнафэ.

Проектыр апэрэ еджэгъумкIэ депутатхэм аштагъ. Ащ епхы­гъэу «АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм фэгъэхьыгъ» зыфиIорэ законопроектыр ­апэрэ еджэгъумкIэ аштагъ, джащ фэдэу Парламентым и Регламент зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм дырагъэ­штагъ.

Мэхьанэшхо зиIэ Iофы­гъо­хэм ащыщыгъ АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм ыцIэкIэ УФ-м и ­Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет агъэкIощтым ихэдзын. МыщкIэ зикандидатурэ къа­гъэлъэгъуагъэр Хъопсэрыкъо Мурат ары. Шъэф шIыкIэм тетэу депутатхэм амакъэ атыгъ, зэхэсыгъом хэлэжьэ­гъэ нэбгырэ 46-м щыщэу 43-мэ мы кандидатурэм дыра­гъэштагъ. Хъопсэрыкъо Мурат сенаторэу хадзыгъ.

- БлэкIыгъэ илъэситфым къыкIоцI Хъопсэрыкъо Мурат иIофшIэн зэригъэцэ­кIа­гъэм осэшIу фэпшIыныр тефэ.Шъыпкъагъэ хэлъэу ипшъэ­рылъхэр зэшIуихыгъэх, Адыгеим IэпыIэгъу къызэрэфэхъущтым, ишIуагъэ къы­зэригъэкIощтым пылъыгъ. ТапэкIи арэущтэу зэрэщыты­щтым сицыхьэ телъ, - къы­Iуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ ­«Адыгэ Республикэр илъэс 25-рэ хъугъэ» зыфиIорэ шIэжь медалыр АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый, депутатхэм ащыщхэм афигъэ­шъошагъ.

Джащ фэдэу статусымкIэ, регламентымкIэ ыкIи депутат этикэмкIэ комиссием хэ­хьащтхэр, АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм илIыкIо купэу Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием кIощтхэр агъэнэфагъэх, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах