Новости по теме: Адыгеим и ЛIышъхьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ияплIэнэрэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат
АДЫГЭ ДУНАЙ
Урысые Федерацием икъэралыгъо наградэхэр афэгъэшъошэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр Iоныгъом и 22-м Кремлым щыкIуагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Апэрэ дунэе заор къызежьагъэр илъэси 102-рэ зыщыхъурэ мафэм, тыгъуасэ, а заом лIыхъужъныгъэ щызезыхьэгъэ къэзэкъхэмрэ къушъхьэчIэсхэмрэ афэгъэхьыгъэ саугъэтыр Краснодар къыщызэIуахыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ