35

Адыгеим и ЛIышъхьэ аIукIагъ

Майкоп, 4 апреля - АиФ-Адыгея.

Шъугу къэдгъэкIыжьын: Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъуи, 2018-рэ илъэсым пэщэныгъэ зехьэгъэнымкIэ урысые зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэр зэхащэгъагъ.

Проектым пэщэныгъэ дызезыхьагъэр къэралыгъом иIэшъхьэтет и Администрацие ары. Зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэ пстэуми сомэ миллион зырыз грантэу аратыгъ. Адыгеим щыщ Никита Кулейкиныр текIоныгъэр къыдэзыхыгъэ нэбгыри 103-мэ ахэфагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Никита Кулейкиным ыкIи республикэм щыпсэухэу проектым текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэхэм ащыщхэу Павел Долговым, Роман Ермолиным, Вреж Мегрикьян, Мыгу Заур ыкIи Константин Щербаковым зэIукIэгъу адыриIагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ ащ фэдэ Iофтхьабзэм мэхьанэу иIэр къыхигъэщыгъ ыкIи зэнэкъокъур мэкIофэ нэс опытэу къаIэкIэхьагъэр нахь шIогъэ ин къытэу агъэфедэнэу афэлъэIуагъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Адыгеир мыщ фэдэ зэнэкъокъушхом зэрифэшъуашэм тетэу къыщыжъугъэлъэгъуагъ, шъо шъушъхьэкIэ амалэу шъуиIэхэр шъууплъэкIужьыгъэх. Iо хэлъэп, мафэ къэс къэуцурэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ хабзэм икъулыкъухэм яIофшIэнкIэ республикэм икадрэхэр иIэнхэм мэхьанэшхо иI. Сицыхьэ телъ къулайныгъэу шъуиIэ хъугъэхэр республикэм ифедэ зыхэлъ IофшIэнэу тапэкIи зэшIошъухыщтым къызэрэщызыфэжъугъэфедэщтым», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум илъэхъан республикэм и ЛIышъхьэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэ пэпчъ Iофэу ышIэрэм, анахьэу шIогъэшIэгъоным, тапэкIи гухэлъэу иIэхэм защигъэгъозагъ. Экономикэм ихэхъоныгъэкIэ, бизнесым епхыгъэ гухэлъ зэфэшъхьафхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ ыкIи республикэм инвестиционнэ политикэу илъымкIэ Iофыгъохэм еплъыкIэу афыряIэхэр къызэфаIотагъэх.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах