Новости по теме: хэдзынхэр

Терроризмэм пэшIуекIогъэным фэгъэзэгъэ комиссиеу АР-м щызэхащагъэм зэхэсыгъо иIагъ. Ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан
АДЫГЭ ДУНАЙ
Урысыем иполитическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXVII-рэ конференцие профсоюзхэм я Унэ щыкIуагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
2016-рэ илъэсым Iоныгъом и 18-м УФ-м и Къэра­лы­гъо Думэ идепутатхэр хадзыщтых. Ащ къыдыхэлъытагъэу «Единэ Россиер»: Адыгеим ыцIэкIэ пэшIорыгъэшъ мэкъэтыным хэлэжьэщтхэм якъэ­гъэлъэгъон фэхъугъэ кIэуххэр» зыфиIорэ пресс-кон­ференцие Мыекъуапэ щыкIуагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан хэдзынхэмкIэ Гупчэ комиссием ипащэу Сэмэгу Нурбый тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. ЗэIукIэгъум АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ. Илъэсэу къихьагъэм тIогъогогъо Адыгеим хэдзынхэр щыкIощтых
АДЫГЭ ДУНАЙ
Урысыем иполитическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ иполитсовет изэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ