Примерное время чтения: 3 минуты
102

Хэдзынхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэр

Майкоп, 3 августа - АиФ-Адыгея.

Терроризмэм пэшIуекIогъэным фэгъэзэгъэ комиссиеу АР-м щызэхащагъэм зэхэсыгъо иIагъ. Ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм яхэдзынхэу къэблагъэхэрэм афагъэхьазырыгъэ объектхэу цIыфыбэ зыщызэрэугъоищтхэр, анахьыбэу щынагъо къэзытыхэрэм ахалъытэу республикэм итхэр терроризмэм зэрэщыухъумагъэхэм, нэмыкI Iофхэм ащ щытегущыIагъэх.

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие итхьаматэу Сэмэгу Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, хэдзынхэмкIэ чIыпIэ комиссии 9-мэ республикэм ирайонхэмрэ къалэхэмрэ Iоф ащашIэ, хэдзыпIэ участкэ 264-рэ Iоныгъо мазэм щыIэщт хэдзынхэм афагъэхьазырыгъ. Ахэм ащыщэу 129-р гъэсэныгъэм, 85-р культурэм ыкIи социальнэ Iофхэм япхыгъэ учреждениехэм, 18-р къэралыгъо ыкIи муниципальнэ IофшIэпIэ зэфэшъхьафхэм, 15-р коммерческэ организациехэр зычIэт унэхэм ащагъэпсыгъэх.

Щынэгъончъэу хэдзынхэм зафэгъэхьазырыгъэныр ыкIи зэхэщэгъэнхэр анахь шъхьаIэу зыдэлажьэхэрэм зэращыщыр ащ къыхигъэщыгъ. Щынэгъончъэным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэу агъэнэфагъэхэм зэу ащыщ бюллетеньхэм, хэдзынхэмкIэ комиссиехэм Iоф зыщашIэрэ чIыпIэхэм, участкэхэм якъэухъумэн, хэдзынхэм япхыгъэ тхылъхэр щынэгъончъэу зещэгъэнхэр ыкIи ахэр зыщыкIощтхэ мафэм тыдэкIи рэхьатныгъэ щыIэным анаIэ тырагъэтыныр.

Ащ фэшI правэухъумэкIо органхэм зэпхыныгъэ адыряIэу Iоф зэрадашIэрэми комиссием итхьаматэ къыкIигъэтхъыгъ.

ХэдзынхэмкIэ Гупчэ комиссиемрэ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэрэ хэдзынхэр щынэгъончъэу зэхэщагъэ хъунхэм пае зэпхыныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэрэзэдашIэрэр ипсалъэ къыщыхигъэщыгъ министрэу Александр Речицкэми. Iоныгъо мазэм щыIэщт хэдзынхэм языфэгъэхьазырынкIэ ыкIи язэхэщэнкIэ ЦИК-м IэпыIэгъу етыгъэным, щынэгъончъагъэр къэухъумэгъэным афэшI ахэм афэгъэзэгъэщт рабочэ куп зэхащагъ.

Щынэгъончъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм къадыхэлъытагъэу, хэдзынхэмкIэ Гупчэ комиссием илъэIукIэ, чIыпIэ комиссиехэм ахэт нэбгырэ 245-рэ ауплъэкIугъ, ащ изэфэхьысыжьхэр комиссием фагъэхьыжьыгъэх. ШышъхьэIу мазэм хэдзыпIэ участкэхэр ауплъэкIунхэу рагъэжьэщт. Ахэм хэукъоныгъэхэр къащыхагъэщыхэмэ, прокуратурэм лъагъэIэсыщт.

Бюллетеньхэр зыщагъэхьазырыщтхэ уахътэм зэкIэ типографиехэр правэухъумэкIо органхэм къагъэгъунэщтых, бюллетеньхэр зезыщэщт автомашинэхэр, хэдзыпIэ участкэхэм апэIулъ гъогухэр пэшIорыгъэшъэу ауплъэкIущтых.

2016-рэ илъэсым иIоныгъо мазэ и 10-м къыщыублагъэу и 20-м нэс АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ гъэлъэшыгъэу Iоф ышIэщт. Хэдзынхэр щынэгъончъэу зэхэщагъэ хъунхэм ежь ышъхьэкIэ ынаIэ зэрэтетым Александр Речицкэм къыкIигъэтхъыгъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

«Хэдзынхэу къэблагъэхэрэр политикэм епхыгъэ Iофтхьэбзэшхоу щыт», - къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ докладхэм ауж.- Рэхьатныгъэ илъэу, щынэгъончъэу ахэр республикэм щыкIонхэр зэкIэми типшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ. Бырсыр къизылъхьэмэ зышIоигъохэм хэдзынхэр агъэфедэнхэм ищынагъо зэрэщыIэр зыщышъумыгъэгъупш, ащ шъунаIэ тежъугъэт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах