aif.ru counter
52

Республикэ ведомствэ комиссием зэхэсыгъо иIагъ

Майкоп, 18 декабря - АиФ-Адыгея. Республикэ ведомствэ комиссием изичэзыу зэхэсыгъоу тыгъэгъазэм и 13-м Правительствэм и Унэ щыкIуагъэм лэжьапкIэ къазэраратырэм, IофшIэнымкIэ фитныгъэхэр къызэрэдалъытэхэрэм япхыгъэ Iофыгъохэм, джащ фэдэу хэбзэIахьхэмрэ угъоинхэмрэ яхьылIэгъэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм иIофыгъо заулэхэм щахэплъагъэх.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат зэрищэгъэ зэхэсыгъом хэбзэIахь органхэм, республикэ министерствэхэм, профсоюзхэм япащэхэр, псэолъэшIынымкIэ фирмэхэу шIокI зимыIэ пенсие, медицинэ страхованиемкIэ страховой взносхэр игъом зымытыхэрэм ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.

Адыгэ Республикэм хэбзэIахь къулыкъумкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Елена Матвеевам къызэриIуагъэмкIэ, чIыпIэ бюджетым мылъкоу къихьэрэм ипроценти 5-р псэолъэшIынымкIэ хэбзэIахьхэм къахэкIы. Адыгеим псэолъэшIынымкIэ ибизнес компание миным ехъу щэлажьэ. БлэкIыгъэ илъэсым хэбзэIахьхэу къаIэкIэхьагъэр процент 17-кIэ нахьыбагъ.

Мы илъэсым ар проценти 129-м нэсыгъ. ПсэолъэшIынымкIэ фирмэхэу хэбзэIахьхэм япхыгъэ хэукъоныгъэхэр зышIыгъэхэм япащэхэм зэхэсыгъом щядэIугъэх.

Премьер-министрэм хэбзэухъумэкIо органхэм къяджагъ хэбзэIахьхэр предприятиехэм тэрэзэу атынхэм, федэу къаIэкIахьэрэр тэрэзэу къагъэлъэгъонхэм атегъэпсыхьэгъэ уплъэкIунхэр нахьыбэу зэхащэнхэу. Пенсие къаратынымкIэ IофышIэхэм фитыныгъэу яIэхэр икъоу къыдэлъытэгъэнхэм фэшI предприятие заулэмэ игъоу афалъэгъугъ илъэсыр имыкIызэ страховой взносхэмкIэ чIыфэу ателъхэр зытырагъэкIыжьынэу

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых