Примерное время чтения: 4 минуты
82

Компанием ия 8-рэ завод Адыгеим къыщызэIуихыгъ

Фото Алексея Гусева / АиФ

Гипсым икъыдэгъэкIын фытегъэпсыхьэ­гъэ заводэу «Волма-Мыекъуапэ» зыфи­Iорэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу Мыекъопэ районым ит поселкэу Камен­номостскэм къыщызэIуахыгъ.

Мыщ фэгъэхьыгъэ зэха­хьэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Республикэу Беларусь и Премьер-министрэ игуа­дзэу Анатолий Калининыр, АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Му­рат, компаниеу «Волмэ-м» изэ­хэщакIохэу Юрий Гончаровымрэ Александр Малашки­ным­рэ, АР-м иминистрэхэм я­ Ка­бинет хэтхэр, депутатхэр, хьакIэхэр.

АР-м и ЛIышъхьэ гушIогъэ Iофтхьабзэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, аужырэ шапхъэхэм адиштэу ашIыгъэ заводым икъызэIухынкIэ къэзэрэугъои­гъэхэм, республикэм щыпсэу­хэрэм, анахьэу Мыекъопэ районым исхэм къафэгушIуагъ. Мэ­хьанэшхо зиIэ псэуалъэм игъэ­псын Iоф дэзышIэгъэ ­пстэуми, «Волмэ-м» илIыкIохэм афэрэзагъ.

«Компанием ипащэхэм аIуагъэм емыпцIыжьхэу, проектыр щыIэныгъэм зэрэпхыра­щыгъэмкIэ «тхьашъуегъэпсэу» ятэIо. ТэркIэ анахь шъхьаIэр республикэм, районым щыпсэ­урэ нэбгыри 170-рэ фэдизмэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр яIэхэ зэрэ­хъугъэр ары. Джащ фэдэу ком­панием бюджет зэфэшъхьафхэм хэбзэIахьхэр аригъэхьа­щтых, ащи мэхьанэшхо иI. Заводым ипащэхэм социальнэ пшъэдэкIыжьышхо зэрахьырэми осэшхо фэпшIын фае. ГущыIэм пае, Каменномостскэм Iоф щы­зышIэрэ ветеран ­организацием, мы поселкэ дэдэм дэт кIэлэ­цIыкIу унэм IэпыIэгъу афэхъух, АР-м и Лъэпкъ театрэ гъэкIэ­жьыгъэным иIофыгъуи зэшIуа­хы», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Адыгеимрэ Беларусымрэ язэпхыныгъэ агъэпытэн гухэлъ зэряIэр къыIуагъ нэужым гу­щыIэр зыштэгъэ Анатолий Калининым. «Волмэ-м» зыкъы­фэб­гъазэмэ, мыщ бэшIагъэу Iоф зэ­рэдашIэрэр къыхигъэщыгъ, цыхьэ, шъхьэкIафэ зыфэпшIын фэе компаниеу къыгъэнэфагъ. «Илъэс 50 фэдиз хъугъэу мыщ фэдэ продукцие къыдэ­зы­гъэкIырэ заводым къалэу Минскэ игупчэ Iоф щешIэ. ЦIыф­­хэмкIи, тыкъэзыуцухьэрэ дунаимкIи зи иягъэ къакIорэп, щынэгъончъ, дунэе шапхъэхэм адештэ. Непэ Адыгеим къы­щызэIуахырэри ащ фэд», - къыIуагъ А. Калининым.

Проектыр гъэцэкIэгъэнымкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэхэ, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи зыгурыIо­гъэхэ АР-м и ЛIышъхьэ, республикэм и Правительствэ зэ­рафэразэхэр компанием изэхэ­щакIохэм къаIуагъ. «Продукциеу къыдэдгъэ­кIырэр зыхэтшIыкIырэ материалыр Мыекъопэ районым иI, километрэ 20 горэкIэ мы чIы­пIэм уIукIымэ, гипс мыжъор щыхъой. Ащ къыхэкIыкIэ мы проектым бгъуитIуми шIуагъэ къызэрэтфихьыщтым щэч хэ­лъэп. Пытагъэ хэлъэу къэсIон слъэкIыщтыр зы - заводым къыдигъэкIырэ продукциер эко­логием ишапхъэхэм адештэ, щынэгъончъ», - къыIуагъ Юрий Гончаровым.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Шъа­чэ щыкIогъэ экономическэ фо­румым АР-м и ЛIышъхьэу Тхьа­­кIущынэ Аслъанрэ компанием ипащэхэмрэ щызэдашIыгъэ зэ­зэгъыныгъэм къыкIэлъыкIоу мы заводыр агъэпсыгъ. Ащ ишIын 2014-рэ илъэсым рагъэжьагъ, инвестициехэр сомэ миллиар­дитIу фэдиз мэхъу. Псэуа­лъэм квадратнэ метрэ мин 15,4-рэ илъ.

Дунэе шапхъэхэм ади­штэрэ технологиехэр зэрагъэ­федэхэрэм къыхэкIыкIэ, тыкъэ­зыуцухьэрэ дунаим, жьэу къатщэрэм зи шIой хахьэрэп, -къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

АР-м и ЛIышъхьэ, компани­ем ипащэхэр кнопкэм теIункIэ­хи, мэфэкI шIыкIэм тетэу заво­дыр къызэIуахыгъ. Ар зэрэзэ­тегъэпсыхьагъэр республикэм ипащэ ыуплъэкIугъ, ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ. Заводым иапэрэ продукцие иавтограф тыригъэуцуагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах