Примерное время чтения: 3 минуты
100

ИIофшIэн осэшIу фишIыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Джэджэ районым Iоф щызышIэрэ мэкъумэщ хъызмэтшIапIэу «Радуга» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъ. Ащ игъусагъэх АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровыр, муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие ипащэу Виктор Пуклич, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ апэ зэкIолIагъэр мы хъызмэтшIапIэм къыгъэкIырэ лэжьыгъэр зыщигъэтIылъырэ чIыпIэхэр ары. Коцыр, натрыфыр, тыгъэгъазэр, нэмыкI продукцие хьазырхэр зэраIыгъхэ шIыкIэм республикэм ипащэ зыщигъэгъозагъ, ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ.

«Республикэм иэкономикэ, иагропромышленнэ комплекс хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ чанэу лэжьэрэ хъызмэтшIапIэхэу къуаджэм щыпсэухэрэм IофшIапIэ языгъэгъотыхэрэм тишIуагъэ ядгъэкIын фае. Ахэм зэу ащыщ непэ тыкъыздэкIогъэ «Радугэр», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Министрэу Юрий Петровым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ихъызмэтшIапIэхэм, фермерхэм къэралыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным пае АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ сомэ миллион 700-м ехъу зытефэрэ заявкэр федеральнэ гупчэм фигъэхьыгъ.Лэжьыгъэм икъэгъэкIын ыкIи былымхъуным афэгъэзэгъэ хъызмэтшIапIэу «Радугэм» 2003-рэ илъэсым щыублагъэу ипащэр Сапый Юныс ары. Ащ ипшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зэригъэцакIэхэрэм, цIыфхэм зэрагурыIорэм яшIуагъэкIэ гъэхъэгъэшIухэм афэкIуагъэх.

Мы аужырэ илъэсхэр пштэмэ, лэжьыгъэу къыхьыжьырэмкIэ пэрытныгъэ зыIыгъ хъызмэтшIапIэхэм ащыщ. ЗэкIэмкIи чIыгу гектар 5522-рэ елэжьы, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ техникэр егъэфедэ. Джащ фэдэу трактор бригадэ, автопарк, техникэм дагъэфедэрэ Iэмэ-псымэхэр зыщаIыгъ склад, нэмыкIхэри иIэх. Продукцие тонн мин 25-рэ фэдиз зыдэбгъэтIылъын плъэкIыщт чIыпIи 6 егъэфедэ.

Нэужым республикэм ипащэ зэкIолIагъэр былымхэр зыщаIыгъ фермэр ары. Мыщ корпуси 7 къыдыхэлъытагъ, 2-р бэмышIэу ашIыгъ. Фермэм игъэцэкIэжьын ыкIи изэтегъэпсыхьан зэкIэмкIи сомэ миллион 12-м ехъу пэIуагъэхьагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу мыщ былымышъхьэ 401-рэ щаIыгъ, ахэм ащыщэу 159-рэр щэ къэзытырэ чэмых. Илъэсэу тызыхэтым имэзибгъу щэ тонн 668-рэ къахьыжьыгъ, илъэсым телъытагъэу зы чэмым гурытымкIэ щэ килограмм 4282-рэ къеты. Джащ фэдэу шкIэ цIыкIоу яIэхэм япчъагъэ 106-рэ хэхъуагъ.

Экономикэ къиныгъохэм ямылъытыгъэу, хъызмэтшIапIэм щылажьэхэрэр нахь макIэ мыхъунхэм Сапый Юныс ынаIэ тет. Мы уахътэм нэбгыри 100 фэдизмэ Iоф щашIэ, ахэм атефэрэ лэжьапкIэр игъом ареты, амалэу иIэмкIэ IэпыIэгъу афэхъу. Джащ фэдэу предприятиер шIушIэ Iофтхьабзэхэм ахэлажьэ, районым ит кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ыкIи еджапIэхэм, сабыибэ зэрыс унагъохэм, кIэлэцIыкIу сымаджэхэм, нэмыкIхэми ишIуагъэ арегъэкIы, цIыфхэри къыфэразэх. Былымхэр, шкIэ къэхъугъакIэхэр зыщаIыгъхэ корпусхэр, кIэу ашIыгъэхэр АР-м и ЛIышъхьэ къыплъыхьагъэх.

ШэпхъэшIухэм адиштэу ахэр зэрэзэтырагъэпсыхьагъэхэм, IофшIэным екIолIэкIэ тэрэз къыфагъотызэ хэхъоныгъэхэм зэрафакIохэрэм афэшI хъызмэтшIапIэм ипащэхэм афэрэзагъ. Мыщ фэдэ хъызмэтшIэпIэ зэтегъэпсыхьагъэ зэрэтиIэм урыгушхон фаеу республикэм ипащэ ылъытагъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Щэр зыщыдагъэкIыщт, адыгэ къуаер, нэмыкI гъэщхэр зыщагъэхьазырынхэ алъэкIыщт завод хъызмэтшIапIэм къызэIуихымэ ишIогъэшхо къызэрэкIощтыри къыхигъэщыгъ.

«Сапый Юныс зипэщэ хъызмэтшIапIэм анахь цIыкIум къыщыригъажьи, зиушъомбгъун, лъэгэпIэ инхэм анэсын, иматериальнэ-техническэ зытет зэтыригъэпсыхьан ылъэкIыгъ. АщкIи, IофшIэным фыщытыкIэу фыриIэмкIи, мэкъу-мэщым хэщэгъэ пстэуми мы пащэм щысэ тырахын фаеу сэлъытэ. Къэралыгъо IэпыIэгъум къыдыхэлъытэгъэ субсидиер акъылыгъэ хэлъэу егъэфедэ. Къуаджэм дэс цIыфхэм IофшIапIэ яIэным, бюджетым ихьэрэ хэбзэIахьхэр нахьыбэ хъунхэм зиIахьышIу хэлъ мыщ фэдэ хъызмэтшIапIэхэр арых анахьэу тишIуагъэ зэдгъэкIынхэ фаер», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи АР-м и ЛIышъхьэу районым IэпыIэгъу къыфэхъурэм зэрэфэразэр Виктор Пуклич къыIуагъ. «Радугэм» фэдэ хъызмэтшIапIэхэм Iоф ашIэфэкIэ къуаджэр зэрэпсэущтыр, ащ неущырэ мафэ зэриIэщтыр хигъэунэфыкIыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах