Примерное время чтения: 2 минуты
193

Мыекъопэ пивэшI заводым имэфэкI хигъэунэфыкIыгъ

Фото: www.adygheya.ru

 ООО-у «Мыекъопэ пивэшI заводыр» загъэпсыгъэр илъэси 130-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ чъэпыогъум и 14-м республикэм щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIы­шъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд, Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Михаил Черниченкэр ыкIи нэмыкIхэри.

ТхьакIущынэ Аслъан заводым щылажьэ­хэрэм, илъэс зэкIэлъыкIохэм Iоф щызышIагъэхэм ямэфэкIэу хагъэунэфыкIырэмкIэ игуапэу къафэгушIуагъ.

- Илъэси 130-рэ зыныбжь заводым тарихъ гъогу гъэшIэ­гъон къыкIугъ. Хэгъэгу зэо­шхор, илъэс къинхэр ащ зэпичыгъэх. Ау зыпкъ иуцожьын, ыцIэ чыжьэкIэ ыгъэIун ылъэ­кIыгъ. Мы аужырэ илъэсхэм заводым хэхъоныгъэшIухэр зэ­ришIыгъэхэр нафэ, къыдигъэ­кIырэ пивэр дунэе шапхъэхэм адештэ, цIыфхэм агу рехьы - ар зэкIэмэ анахь шъхьаI. Ащ дакIоу изытет, итеплъэ нахьы­шIум ылъэныкъокIэ зэрэзэ­бли­хъугъэм, амалэу IэкIэлъхэм зызэраушъомбгъугъэм тагъэгу­шIо. АщкIэ инэу тыфэраз заводым игенеральнэ пащэу Пэнэшъу Къэплъан, - къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах