Примерное время чтения: 2 минуты
122

Адыгеим апэрэ чIыпIэр ыубытыгъ

Фото Алексея Гусева / АиФ
Майкоп, 21 июня - АиФ-Адыгея.

Компаниеу «Медиалогия» зыфиIорэм 2016-рэ илъэсым, жъоныгъуакIэм зэфэхьысыжьэу ышIыгъэхэмкIэ, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным 2012-рэ илъэсым экономикэм ылъэныкъокIэ унашъоу ышIыгъагъэхэм ягъэцэкIэнкIэ Адыгэ Республикэм пэрытныгъэ ыIыгъ. Медиаиндекс 244,28-рэ иIэу апэрэ чIыпIэр ыубытыгъ.

Экспертхэм, аналитикхэм анахьэу анаIэ зытырадзагъэр АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан ФедерациемкIэ Советым псалъэ къызыщешIым, эконо­микэм ылъэныкъокIэ жъоныгъокIэ уна­шъохэр шъолъырым зэрэщагъэца­кIэ­хэрэм къызэратегущыIагъэр ары.

Республикэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, мы аужырэ илъэсхэм промышленностым хэхъоныгъэу ышIыхэрэмкIэ Адыгеим Урысыем и Къыблэ пэрытныгъэ щиIыгъ, ащ ишIуагъэкIэ мы отраслэм зыпкъитыныгъэ иI.

Илъэси 9-м къыкIоцI республикэм иэкономикэ къыхалъхьэ­гъэ инвестициехэр фэдитIум ехъукIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи сомэ миллиарди 140-м нэсыгъ. Инвесторхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэным пае инфраструктурэ зэтегъэпсыхьагъэ зиIэ инвестиционнэ площадкэхэр гъэхьазырыгъэнхэм Адыгеим мэхьанэшхо щыраты.

Джырэ уахътэм сомэ миллиард 70-рэ фэдиз зытефэрэ инвестиционнэ проект 60-м ехъу республикэм щагъэцакIэ.

ТхьакIущынэ Аслъан къызэрэхигъэ­щы­гъэмкIэ, экономикэм иструктурэкIэ от­раслэ шъхьаIэу сыдигъуи щытыр агропромышленнэ комплексыр ары. 2007-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм ягъэ­пшагъэмэ, мэкъумэщ хъызмэтым къы­дигъэкIыгъэ продукциер фэди 2,5-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Джащ фэдэу УФ-м и Президент къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъохэу социальнэ сферэм епхыгъэхэм ягъэцэкIэнкIэ шъолъыр анахь дэгъуи 10-у къыхахыгъэхэм азыфагу Адыгеим я 3-рэ чIыпIэр щиубытыгъ. Ащ нэ­мыкIэу, АР-м и ЛIышъхьэ Федерацие­мкIэ Советым къызэрэщыгущыIагъэм бэрэ игугъу зэрашIыгъэр специалистхэм къыхагъэщыгъ.

Социальнэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм анахьэу анаIэ зэрэтырагъэтырэр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. IофышIэ куп зэфэшъхьафхэм ялэжьапкIэ зынэгъэсыгъэн фаеу агъэнэфагъэм епхыгъэ унашъор регионым щагъэцэкIагъ.

КIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэм кIон фэе сабыйхэу илъэси 3 - 7 зыныбжьыхэм алъэныкъокIэ чэзыу щыIэжьэп.

Зипсауныгъэ пыч фэхъугъэ­хэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фэIо­рышIэрэ программэм сомэ миллион 54-рэ фэдиз пэIуагъэхьагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах