Примерное время чтения: 3 минуты
90

Адыгеимрэ Краснодар краимрэ зэзыпхырэ гъогукIэр къызэIуахыгъ

ПсэупIэхэу Улапэрэ Тенгинскэмрэ зэзыпхыгъэхэ, псыхъоу Лабэ телъ лъэмыджыр мэфэкI шIыкIэм тетэу тыгъуасэ къызэIуахыгъ. ШъолъыритIумэ — Адыгеимрэ Краснодар краимрэ а проектыр щыIэныгъэм щыпхыращыгъ.

МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо советникэу ТхьакIущынэ Аслъан, Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевыр, ивице-губернаторэу Андрей Алексеенкэр, шъолъыритIумэ яправительствэхэм, краимрэ республикэмрэ ямуниципальнэ образованиехэм, общественнэ объединениехэм ялIыкIохэр, чIыпIэрысхэр.

ШъолъыритIур зэзыпхырэ лъэмыджым ыгузэгу пащэхэр зэрэщызэIукIагъэхэм мэхьанэшхо иIагъ, Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ пытэу зэрэзэпхыгъэхэр джыри зэ нэрылъэгъу ащ къышIыгъ.

КъумпIыл Мурат ипсалъэ зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Адыгейри, Пшызэ шъолъырри бэшIагъэ а хъугъэ-шIагъэм зежэщтыгъэхэр. ПсэолъэшIыным икIэщакIохэм зэу ащыщ ТхьакIущынэ Аслъан агу къызэригъэкIыжьыгъэмкIэ, псэупIэхэу Улапэрэ Тенгинскэмрэ бэшIагъэу ащыпсэухэрэм я 20-рэ лIэшIэгъум иублэгъухэм адэжь мы районым итыгъэ лъэмыджым ипкъэухэу къэнэжьыгъагъэхэр ащыгъупшэхэрэп. 1942-рэ илъэсым Темыр Кавказыр нэмыц-фашист техакIохэм ащаухъумэзэ, лъэмыджыр къагъэогъагъ ыкIи ыужкIэ нахьыбэрэ зыпкъ рагъэуцожьыгъагъэп.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ ятранспорт системэкIэ лъэмыджым стратегическэ мэхьанэшхо зэриIэщтыгъэм имызакъоу, адыгэхэмрэ урысхэмрэ язэпхыныгъэхэм ягъэпытэни фэIорышIэщтыгъ.

«ИлъэсипшI пчъагъэ тешIэжьыгъэу непэ икIэрыкIэу мы чIыпIэм лъэмыджыр къызэрэщызэIутхыжьыгъэмкIэ, тшIокIодыгъагъэр зыпкъ итэгъэуцожьы. Лъэмыдж зыхэт гъогукIэм Лабэ исэмэгу, иджабгъу нэпкъхэм ащыпсэурэ цIыфхэм ящыIакIэ нахь къафигъэпсынкIэщт, Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ярайонхэу зэпэблагъэхэр нахь кIэкIэу зэлъыIэсыщтых, Лэбэпэ, Некрасовскэ лъэмыджхэм, Мыекъуапэ — Лэбапэ зыфиIорэ гъогум транспортэу арыкIорэр нахь макIэ ышIыщт, Урысыем и Къыблэ ишъолъырхэм сатыу-экономикэ зэпхыныгъэу зэдыряIэм нахь зыригъэушъомбгъущт», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ гъунэгъу шъолъырым щыпсэухэрэм Краснодар краир зызэхащагъэр илъэс 80 зэрэхъурэмкIэ афэгушIуагъ, гъогум ишIынкIэ Iофтхьабзэу къырахьыжьагъэхэм краим ипащэхэм къазэрадырагъэштагъэмкIэ зэрафэразэр ариIуагъ. ТапэкIи экономикэ, социальнэ проектыкIэхэу Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ арысхэм ящыIакIэ нахь зыкъезыгъэIэтыщтхэр бэу зэрагъэцэкIэщтым ицыхьэ зэрэтелъыр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

Вениамин Кондратьевым зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, непэ пстэуми зэдырямэфэкI, лъэмыджыр мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэрэзэIуахыгъэм зэкъош зэфыщытыкIэхэр ыгъэпытэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр къегъэлъагъо.

«Адыгеим дытиIэ зэгъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэр тэ лъэшэу тэгъэлъапIэх ыкIи тишъолъырхэм ащыпсэухэрэр зэгурыIонхэмкIэ тфэлъэкIырэр зэкIэ тшIэщт. Мы гъогумкIэ цIыфхэр хьакIапIэ зэфэкIощтых, язэфыщытыкIэхэр нахьышIу хъущтых. Арышъ, мамырныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ нахь пытэнхэу тэгугъэ. Ары тэ тызфэлажьэрэри», — къыIуагъ Вениамин Кондратьевым.

Лентэ плъыжьыр зызэпаупкI нэуж лъэмыджыр къызэIуахыгъ. Адыгэ РеспубликэмкIэ автомобиль гъогоу Улап — Тенгинская зыфиIорэм километри 4,551-рэ, псыхъоу Лабэ телъ лъэмыджым метри 171-рэ якIыхьагъ. Гъогум ишIын Адыгеим зыригъэжьэгъагъэр 2008-рэ илъэсыр ары. Илъэс заулэкIэ республикэм IофшIэн шъхьаIэхэр зэшIуихыгъагъэх, сомэ миллион 480,5-рэ ахэм апэIуигъэхьэгъагъ. Ушъхьагъу зэфэшъхьафхэм къахэкIэу гъогум ишIын Краснодар краим къыщызэтырагъэуцогъагъ ыкIи блэкIыгъэ илъэсыр ары ар зырагъэжьэжьыгъагъэр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах