Примерное время чтения: 3 минуты
92

МэфэкIыр хагъэунэфыкIыгъ

Майкоп, 5 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэр (Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэр) зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, илъэс пчъагъэхэм къакIоцI республикэм пэщэныгъэ дызезыхьэгъэхэ Джарымэ Аслъанрэ ТхьакIущынэ Аслъанрэ, депутатхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм япащэхэр, нэмыкIхэри. МэфэкI зэхахьэр рагъэжьэным ыпэкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм гъогоу къыкIугъэм, ылъэ зэрэтеуцуагъэм, игъэхъагъэхэм афэгъэхьыгъэ документальнэ фильмэ къагъэлъэгъуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм пэублэ псалъэ къышIызэ мэфэкIымкIэ депутатхэм къафэгушIуагъ, хэбзэгъэуцу къулыкъум илъэс зэкIэлъыкIохэм Iофышхо зэришIагъэр хигъэунэфыкIыгъ. Урысыем исубъектэу щыт Адыгеир ылъэ пытэу теуцонымкIэ зипшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зыгъэцэкIэгъэхэ республикэм ипэщагъэхэм ирэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх.

Cубъект шъхьафэу щыт республикэр зыщагъэпсыгъэ лъэхъаныр къинэу зэрэщытыгъэр, ау а гумэкIыгъохэм ямылъытыгъэу парламентариехэмрэ хэбзэ гъэцэкIэкIо къулыкъухэмрэ япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэрагъэцэкIагъэхэм ишIуагъэкIэ къиныгъохэр къызэранэкIын, шъолъырым щыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм азыфагу илъ зэгурыIоныгъэр, мамырныгъэр къызэтырагъэнэжьын зэралъэкIыгъэр анахь шъхьаIэу къыхигъэщыгъ.

«АР-м и Парламент шIуагъэ къытэу федеральнэ къулыкъухэм Iоф зэрадишIэрэр къыхэзгъэщы сшIоигъу. БлэкIыгъэ илъэсым апэрэу республикэм и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIуагъэх. Ащ и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм тиIофшIэн осэшIу къыфишIыгъ. 2016-рэ илъэсым ибжыхьэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 6-рэ зэIукIэгъу иIофшIэн ригъэжьагъ. Депутатэу хадзыгъэхэм ахэтых предпринимательхэр, культурэм, гъэсэныгъэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, нэмыкI отраслэхэм ащылажьэхэрэр. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ тапэкIэ Iоф зыдэтшIэн фэе лъэныкъоу щыIэр макIэп. Хэбзэгъэуцугъэу тштэхэрэр цIыфхэм къагурыIонхэ, ахэм афэIорышIэнхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Щытхъу тхылъэу къыфагъэшъошагъэр АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэхахьэм щыратыжьыгъ. Джащ фэдэу зиюбилей хэзыгъэунэфыкIырэ депутатхэм къазащафэгушIохэрэ тхыгъэхэу ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэмрэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэу Вячеслав Володинымрэ, къэралыгъом ишъолъыр зэфэшъхьафхэм яхэбзэгъэуцу къулыкъухэм къагъэхьыгъэхэм къяджагъэх.

Нэужым Владимир Нарожнэр иIофшIэгъухэм, къэзэрэугъоигъэхэм къафэгушIуагъ. Республикэ парламентаризмэр гъэпсыгъэным, тызэрыпсэущт хэбзэгъэуцугъэхэм мыпшъыжьэу адэлэжьэгъэ пстэуми Iофэу ашIагъэм осэшIу фишIыгъ. Ахэм ащыщхэу непэ псаоу къытхэмытыжьхэр агу къагъэкIыжьыгъэх, зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх.

— Обществэм, хабзэм яеплъыкIэхэр зэхэпшIэныр, узэдэгущыIэныр, узэгурыIо- ныр, хэкIыпIэхэр къэбгъотыныр — джары парламентаризмэм ылъапсэр. АщкIэ гъэхъэгъэшIухэр тшIыгъэу сэлъытэ, — къыIуагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэ. — Мы илъэс зэкIэлъыкIохэм депутатхэм, АР-м и ЛIышъхьэ, министрэхэм я Кабинет хэтхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэдашIагъ, сыдигъуи анахьэу тынаIэ зытедгъэтыгъэр социальнэ Iофыгъохэм язэшIохын, тихэдзакIохэм ягумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэр ары.

ШIэжь тамыгъэу «Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэр — илъэс 25-рэ» зыфиIорэр Джарымэ Аслъан, ТхьакIущынэ Аслъан, КъумпIыл Муратэ аратыжьыгъэх. Мы юбилейнэ тамыгъэр фагъэшъошагъ Адыгеим и Президентыгъэу Шъэумэн Хьазрэти.

Республикэм итворческэ купхэм къагъэхьазырыгъэ мэфэкI концертымкIэ Iофтхьабзэр зэфашIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах