Примерное время чтения: 2 минуты
127

Гъогоу Мыекъуапэ — Армавир щыщ километри 10-р агъэцэкIэжьыщт

Майкоп, 17 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат автомобиль гъогоу Р-217 «Кавказ» зыфиIорэр зыщагъэцэкIэжьырэ чIыпIэм щыIагъ.

2017 — 2019-рэ илъэсхэм гъогум щыщ километри 10-м ехъум зырагъэушъомбгъун мурад яI — Армавир ылъэныкъокIэ къалэу Мыекъуапэ къекIурэ гъогум щыщ. Проектым джащ фэдэу къыделъытэ гъогу зэпырыкIыпIищрэ зэхэкIыпIитIурэ ашIынэу.

ПстэумкIи ахэм сомэ миллиарди 4 фэдиз апэIухьащт.

АО-у «ГъогушI-псэолъэшI гъэIорышIапIэу N 3-р» зыфиIорэм иподряднэ организацие ипащэу Мэрэтыкъо Шыхьамбый къызэриIуагъэмкIэ, мазэкIэ узэкIэIэбэжьымэ IофшIэнхэр рагъэжьагъэх. А уахътэм къыкIоцI гъогум изы Iахь зырагъэушъомбгъугъ, гъогу зэхэкIыпIэхэм япхыгъэ IофшIэнхэри лъэкIуатэх.

«Гъогухэм транспортэу атетыр нахьыбэ мэхъу зэпыт, арышъ, къыдэшъулъытэнэу сышъолъэIу къалэм идэхьапIэ дэжь зэпырыкIыпIэ шъхьаIэр щышIыгъэн зэрэфаер. Ащ нэмыкIэу къуаджэу Мэфэхьаблэ дэжь Мыекъуапэ къекIокIыщт гъогур шIыгъэн фае, Армавир къикIырэ гъогумрэ «Мыекъуапэ — ТIуапсэ» зыфиIорэ гъогумрэ ащ зэрипхыщтых. Тэ гухэлъэу тиIэр щынэгъончъэу щытыщт транспорт системэ республикэм щызэхэтщэныр ары», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Республикэм ипащэ псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, ЖКХ-мкIэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ министрэу Валерий Картамышевымрэ Мыекъопэ районым ипащэу Алексей Петрусенкэмрэ пшъэрылъ афишIыгъ псэолъэшIынымкIэ заказчикым, Федеральнэ гъогу агентствэмкIэ федеральнэ автомобиль гъогухэм я ГъэIорышIапIэ ренэу зэпхыныгъэ адыряIэнэу, гъогум игъэцэкIэжьынкIэ Iофыгъо пстэуми яуплъэкIун анаIэ тырагъэтынэу.

«ГъогузекIонымкIэ щынэгъончъагъэ щыIэным тынаIэ зэрэтедгъэтырэм дакIоу псэуалъэу тшIыщтыми ифэшъошэ архитектурнэ теплъэ дахэ зэриIэщтым тыдегупшысэн фае. Джырэ шапхъэхэм гъогукIэр адиштэн, гъогум тыралъхьэрэри, гъогухэр къызэрагъэнэфыхэрэри зэрищыкIагъэм тетэу щытынхэ фае. ЧIыгу Iофыгъохэм язэшIохынкIи гъогушIхэм шъуишIуагъэ яжъугъэкI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах