Примерное время чтения: 2 минуты
70

Урысыем и МЧС ипащэрэ КъумпIыл Муратрэ язэIукIэгъу

Майкоп, 10 марта - АиФ-Адыгея.

Урысыем и МЧС ипащэу Владимир Пучковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ бэмышIэу Москва IофшIэгъу зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

ЦIыфхэр щынэгъончъэу псэунхэмкIэ, ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэм къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ яIофшIэн зэрэлъагъэкIотэщтым епхыгъэ Iофыгъохэм ахэр атегущыIагъэх. Владимир Пучковыр 2016-рэ илъэсым игъэтхапэ Адыгеим къызэкIом зэдашIыгъэгъэ зэзэгъыныгъэхэр къыдалъытэзэ, РСЧС-м ичIыпIэ подсистемэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зигъо пшъэрылъхэр зэрэзэшIуахыщт шIыкIэхэм ахэплъагъэх.

МэшIогъэкIосэ къулыкъур нахь гъэлъэшыгъэн зэрэфаем епхыгъэ Iофыгъоми шъхьафэу хэплъагъэх. Урысыем и МЧС ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, Адыгэ Республикэм мэшIогъэкIосэ депохэр зэрэщагъэпсыщтхэм, къулыкъухэр мылъкукIи, техникэкIи нахь зэрэзэтырагъэпсыхьащтхэм яхьылIэгъэ унашъор аштагъ.

«2017-рэ илъэсым ЦУКС-м пае джырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиер Адыгеим къыIэкIэхьащт. МэшIогъэкIосэ автомобильхэм, квадроциклэхэм, хэгъэгум къыщыдагъэкIырэ нэмыкI техникэм яшIуагъэкIэ мэшIогъэкIосэ подразделениехэр нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъущтых», — хигъэунэфыкIыгъ Владимир Пучковым.

КъумпIыл Мурат республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къызэрафэхъурэм фэшI министрэм зэрэфэразэр риIуагъ. Тэхъутэмыкъое, Мыекъопэ районхэм инвестициехэр нахьыбэу къахалъхьанхэм пае поселкэу Яблоновскэмрэ селоу ХъымыщкIэйрэ мэшIогъэкIосэ депоуитIу ащыгъэпсыгъэн зэрэфаер ащ хигъэунэфыкIыгъ.

«Iофыгъоу къэуцухэрэр зэкIэ министерствэмрэ Урысыем и МЧС ирегион гъэIорышIапIэрэ тырягъусэу зэшIотэхых. Республикэм ищыIэныгъэ илъэныкъо пстэуми тапэкIэ хэхъоныгъэ ашIын залъэкIыщтыр зэкIэми тIэ зэкIэдзагъэу тызэдэлажьэмэ ары ныIэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъатхэм псыхъохэр къиунхэ зэрилъэкIыщтым республикэр зэрэфэхьазырым зэIукIэм лъэшэу анаIэ щытырагъэтыгъ. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэм игъэцэкIэкIо хабзэ икъулыкъухэри, имуниципалитетхэри ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэм къыздахьын алъэкIыщтхэм ядэгъэзыжьын фэхьазырых. ЧIыопсым, гидротехническэ, инженер псэуалъэхэм язытет къыдалъытэзэ, псыхъохэр нэпкъхэм къадэмыкIынхэм япхыгъэ нэмыкI Iофтхьабзэхэри Адыгеим щызэрахьэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах