Примерное время чтения: 2 минуты
137

Сабыибэ зэрыс унэгъуи 175-рэм яунаеу чIыгу Iахьхэр къаратыщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат иIэпыIэгъу хэлъэу федеральнэ чIыгу гектар 22-рэ Адыгеим иунаеу къыратыгъ. Ащ къыхэкIэу Мыекъуапэ щыпсэурэ джащ фэдэ унагъохэм урамэу Низпоташнэм чIыгу Iахьи 175-рэ къащыфыхагъэкIыгъ. А чIыпIэм ищыкIэгъэ инфраструктурэри щагъэпсыгъ.

Адыгэ Республикэм мылъкум епхыгъэ зэфыщытыкIэхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Ирина Бочарниковам къызэриIуагъэмкIэ, Iоныгъом и 1-м ехъулIэу зэкIэ чIыгу Iахьхэр ащ фэдэ унагъохэу Мыекъуапэ щыпсэухэрэм аIэкIагъэхьащтых.

Мыщ дэжьым къэIогъэн фае ыпкIэ хэмылъэу чIыгу Iахьхэр яунаеу агъэпсынхэ зэралъэкIыщтыр, бэмышIэу республикэ хэбзэгъэуцугъэм фашIыгъэ зэхъокIыныгъэхэр ары ащкIэ лъапсэ хъугъэхэр. Джащ фэдэу сабыибэ зэрыс унагъохэр чэзыум хэмытхэу чIыгу Iахьхэр яунаеу зэрэщытхэр арагъэтхын алъэкIыщт. Апэрэ нэбгырэ 20-р а IофыгъомкIэ МФЦ-м рагъэблэгъэщтых, ящыкIэгъэ документхэр ащ къыщагъэхьазырыгъахэх.

Адыгеим ипащэхэм зэралъытэрэмкIэ, а Iофтхьабзэм ишIуагъэ къэкIощт чIыгу Iахьхэр нахь шIогъэ ин къатэу гъэфедэгъэнхэмкIэ, унагъохэм щыIэкIэ амалэу яIэр нахь агъэтэрэзынми фегъэчэфых.

«Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ демографиемкIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэныр. Сабыибэ зэрыс унагъохэм чIыгу Iахьхэр ятыгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэхэу зэрахьэхэрэми ащкIэ яшIуагъэ къэкIощт. Республикэм зэкIэлъыкIокIэ гъэнэфагъэ иIэу ащ епхыгъэ IофшIэныр гъэцэкIагъэ щэхъу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Урысыем и Президент къыгъэуцугъэ пшъэрылъым изэшIохынкIэ зичэзыу Iофтхьабзэу хъущт къалэу Мыекъуапэ иаэропорт зыдэщытыгъэ чIыпIэмкIэ гектар 70-рэ фэдиз хъурэ чIыгум джыри Iахь 700 фэдиз къызэрэщыхагъэкIыщтыр. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ игуадзэу, къэралыгъо мылъкум игъэзекIонкIэ Федеральнэ агентствэм ипащэу Дмитрий Пристансковым зэдэгущыIэгъухэр а IофыгъомкIэ Москва щыдыриIагъэх. ЗэIукIэгъум илъэхъан аэропортыщтыгъэм ичIыгу гектар 331-рэ республикэм иунаеу къыратынэу зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъагъ. Мы лъэхъаным а Iофыр лъагъэкIуатэ, илъэсым ыкIэм ехъулIэу аухыщт, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Урысые Федерацием и Правительствэ ипшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ хъунхэм пае 2019-рэ илъэсым фэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыфхэм чIыгу Iахьхэр ятыгъэнхэмкIэ муниципальнэ образованиехэм гъогу картэкIэ заджэхэрэр ащызэхагъэуцуагъэх. Сабыибэ зэрыс унэгъуакIэхэм къахэхъон зэрилъэкIыщтыри ахэм къащыдалъытагъ. ЧIыгу гектар 355-рэ фэдизыр унагъохэм аIэкIагъэхьащт, Iахь 2370-рэм ар ехъущт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах