Примерное время чтения: 3 минуты
81

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ящэлIэгъэныр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгазым» игенеральнэ директор игуадзэу Николай Исаковымрэ ООО-у «Газпром межрегионгаз Мыекъуапэ» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Арэщыкъо Руслъанрэ аIукIагъ.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Олег Топоровыр, ООО-у «Газпром межрегионгазым» хэбзэ къулыкъухэм ыкIи шъолъырхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Александр Трояновыр.

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр псэупIэхэм ящэлIэгъэным ипрограммэ Адыгеим щыгъэцэкIэгъэнымкIэ, газыпкIэм ылъэныкъокIэ чIыфэ зытелъхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ компаниемрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм, проект заулэмэ ягъэцэкIэн яIофыгъохэм ахэр атегущыIагъэх.

— ПсэупIэхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ящэлIэгъэнымкIэ Адыгеир пэрытныгъэ зыIыгъ шъолъырхэм ащыщ. Газэу агъэфедагъэмкIэ чIыфэхэр къатыжьынхэм ылъэныкъокIи республикэм гъэхъэгъэшIухэр иIэх. Регионым ипащэхэр IэпыIэгъу къытфэмыхъухэу мыщ фэдэ къэгъэлъэгъонышIухэр тиIэнхэ ылъэкIыщтыгъэп, — къыIуагъ Николай Исаковым.

Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр ООО-у «Газпром межрегионгаз» зыфиIорэм игенеральнэ директор регионым къызэрэкIуагъэмкIэ фэрэзагъ ыкIи субъектым иинфраструктурэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Газификациер тапэкIи зылъыдгъэкIуатэкIэ, энергодефицитым игумэкIыгъо дэдгъэзыжьын амал тиIэ хъущт, инвесторыкIэхэр шъолъырым къырищэлIэщтых. Анахьэу мыр зыфэгъэхьыгъэр Тэхъутэмыкъое районымрэ Адыгеим икъушъхьэ-зекIон кластеррэ. ГазыпкIэм итынкIэ чIыфэшхо зэтезгъэуагъэхэм Iоф адэшIэгъэным мэхьанэшхо етэты. Бюджет организациехэм чIыфэ ателъэп. Джащ фэдэу зипшъэрылъхэр зымыгъэцэкIэхэрэ абонентхэми Iоф адэтэшIэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Язэпхыныгъэ зэрагъэпытэщтым, псэупIэхэм газыр ящэлIэгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм, нэмыкIхэми лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы илъэсым мэкъуогъум АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Газпром» зыфиIорэм и Правление и Тхьаматэу Алексей Миллеррэ IофшIэгъу зэIукIэгъу къалэу Санкт-Петербург щызэдыряIагъ. Iоф зэрэзэдашIэщтым епхыгъэ зэзэгъыныгъэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу регионыр газификацие зэрашIыщтым иIофыгъо тегущыIагъэх. КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, 2005 — 2016-рэ илъэсхэм къакIоцI «Газпромым» Адыгеим километри 152,4-рэ зикIыхьэгъэ межпоселковэ газрыкIопIэ 13 ышIыгъ. Ащ сомэ миллиард фэдиз пэIуигъэхьагъ. Ащ ишIуагъэкIэ республикэр газымкIэ процент 91,8-кIэ зэтегъэпсыхьагъэ хъугъэ.

Газпромым зэригъэнэфагъэмкIэ, 2017-рэ илъэсым Красногвардейскэ, Мыекъопэ ыкIи Шэуджэн районхэм межпоселковэ газрыкIопIи 3 ащишIынэу ригъэжьэщт. Мы уахътэм мыщ фэдэ газрыкIопIи 5-м ягъэпсын епхыгъэ проектнэ-сметнэ документацием игъэхьазырын компаниер ыуж ит. Мыщ фэдэ псэолъищмэ япроектхэр гъэхьазырыгъэнхэ ихьанхэ гухэлъи щыI.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах