44

Лъэпкъхэм язэгурыIоныгъэ фэлажьэ

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан ермэл диаспорэм илIыкIохэм тыгъуасэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Урысыем ис ермэлхэм я Союз и Адыгэ республикэ къутамэ итхьаматэу Оник Нигоевыр, АдыгеимкIэ ермэл общинэр зэхэзыщэгъэ ыкIи апэрэ пащэу иIэгъэ Игорь Терзиян, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ шIуфэс сэлам къарихызэ, мыщ фэдэ шIыкIэм тетэу ермэл общинэм илIыкIохэм апэрэу зэраIукIэрэр къыхигъэщыгъ ыкIи шъолъырым игъэцэкIэкIо къулыкъурэ ермэл диаспорэмрэ язэдэлэжьэныгъэкIэ мы зэIукIэгъум ишIуагъэ къэкIонэу зэрилъытэрэр ТхьакIущынэ Аслъан къыIуагъ.

«Зы къэралыгъу - Урысыер ары тызыщыпсэурэр, арышъ, хэбзэгъэуцугъэу илъхэр тыукъохэ хъущтэп, цIыф лъэпкъхэм яшэн-хабзэхэм лъытэныгъэ афэтшIын фае. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэу Адыгеим щыпсэунэу къэкIожьыхэрэм зэмызэгъыныгъэ тичIыгу къырамылъхьэу, щыщ шъыпкъэ хъунхэр ары зэкIэми пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр», - къыхигъэщыгъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Адыгеим щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм япчъагъэкIэ ермэлхэм ящэнэрэ чIыпIэр аIыгъ. 2010-рэ илъэсым щыIэгъэ кIэтхыкIыжьыным республикэм ермэл мин 15-м ехъу исэу къыгъэлъэгъогъагъ, ау джырэкIэ Адыгеим щыпсэурэр нэбгырэ мин 30-м ехъу. НэмыкI хэгъэгухэм къарыкIыжьэу къэкощыжьыхэрэм япроцент 80-р ермэл.

Ахэр нахьыбэу Мыекъопэ ыкIи Мыекъопэ районыр ары зыщыпсэухэрэр. Анахьэу щэф-щэжьыныр ары зыпылъхэр.1998-рэ илъэсэу организациер зызэхащагъэм къыщегъэжьагъэу тарихъыр, культурэр, шэн-хабзэхэр къызэрэзэтырагъэнэжьыщтхэм, нэмыкI лъэпкъхэм зэгурыIоныгъэ, ныбджэгъуныгъэ адыряIэным зэрэпылъхэр Оник Нигоевым къыIуагъ.

Духовнэ-нравственнэ гъэсэныгъэм мэхьанэшхо зэрэратырэр ыкIи лъэпкъ къашъохэмкIэ ансамблэу яIэм гъэхъагъэхэр зэришIыхэрэр ащ къыхигъэщыгъ. Ермэл творческэ коллективхэр республикэм щызэхащэрэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм нахьыбэу ахэлажьэхэмэ, лъэпкъхэр нахь зэпэблагъэ зэрэхъущтхэр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ.

Къалэу Мыекъуапэ ермэл чылысым дэжь щашIырэ культурнэ-просветительскэ Гупчэм бэшIагъэу зэрэпылъхэм шъхьафэу ТхьакIущынэ Аслъан къыщыуцугъ. IофшIэнхэр нахь чанэу зэшIуахынхэу ыкIи зыщыпсэухэрэ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан нахь анаIэ тырагъэтынэу ариIуагъ, -къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

«Республикэр ыкIи къалэр зэрэдгъэдэхэщтым, зэрэзэтедгъэпсыхьащтым ыуж тит. Сыд фэдэрэ объектыкIэ тшIыми, джа пшъэрылъыр ары тиIэр. Ермэл культурнэ-просветительскэ Гупчэм иунэ къалэр къыгъэкIэрэкIэн, республикэм щыпсэурэ ермэлхэр ащ рыгушхонхэ фае», - къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

ДжырэкIэ Гупчэм ишIын ыкIэм зэрэфэкIуагъэр, электричествэр зэрэращэрэр ыкIи ащ ыкIоцI изэтегъэпсыхьан зэрэрагъэжьагъэр лIыкIохэм къаIуагъ. Ермэл еджапIэ, къэшъокIо ансамблэ, чылыс, хор, изобразительнэ искусствэмкIэ класс, лъэпкъ Iэмэ-псымэхэмкIэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ кружокхэр ащ хэтыщтых. Квадрат метрэ 760-м ехъу псэуалъэм ыубытыщт.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах