Примерное время чтения: 3 минуты
41

Пхъэныр Адыгеим зэрэщыкIорэм щигъэгъозагъэх

Майкоп, 6 марта - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием и Правительствэ изэхэсыгъоу Урысыем и Премьер-министрэу Михаил Мишустиным тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэр тыгъуасэ Москва щыкIуагъ. Хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным къафишIыгъэ пшъэрылъхэр, федеральнэ программэхэр зэрагъэцакIэхэрэм ыкIи нэмыкI зигъо Iофыгъохэм ащ щахэплъагъэх.

2020-рэ илъэсымкIэ гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм зэрафэхьазырхэм зэхэсыгъом щедэIугъэх.

«Агропромышленнэ комплексым нахьыбэу федэ къыIэкIэхьанымкIэ, экспортым зыкъиIэтынымкIэ лъэпсэшIоу щытыр чIыгум игъом чылапхъэхэр егъэкIугъэнхэр ары. МэкъумэщышIэхэр непэ чIыпIэ къинкIай зэрытхэр. Пхъэныр дэгъоу зэшIуахынымкIэ ящыкIагъэр зэкIэ: мылъкур, фэгъэкIотэныгъэ зиIэ чIыфэхэри ахэм зэрахэтхэу, чылэпхъэшIухэр, мэкъумэщ техникэ мылъапIэр, гъэстыныпхъэр, чIыгъэшIухэр аIэкIэлъынхэм мэхьанэшхо иI. ПхъэнымкIэ Iофхэр дэгъоу зэпыфэнхэм пае минеральнэ чIыгъэшIухэмрэ гъэстыныпхъэ-щыфэ материалхэмрэ ауасэ къамыIэтыным тынаIэ тедгъэтыщт. Джащ фэдэу мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэр зыфытегъэпсыхьэгъэ гухэлъхэмкIэ зэрагъэфедэрэми тылъыплъэщт. Къэралыгъо Советым изэхэсыгъоу гъэрекIо щыIагъэм Президентым джащ фэдэ пшъэрылъ Правительствэм къыщыфишIыгъагъ», — къыхигъэщыгъ Михаил Мишустиным.

Урысые Федерацием и Премьер-министрэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, мыгъэ агропромышленнэ комплексымрэ къуаджэхэмрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным пае Урысые Федерацием и Правительствэ сомэ миллиард 320-рэ фэдиз къыхигъэкIыщт.

Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Дмитрий Патрушевым зэхэсыгъом доклад шъхьаIэр къыщишIыгъ. Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, гъэтхапэм и 4-м ехъулIэу гектар мин 257,2-мэ гъэтхасэр ащапхъыгъагъ, гектар миллиони 3,7-мэ чIыгъэшIухэмкIэ яшIушIэгъагъэх. ПстэумкIи 2020-рэ илъэсым лэжьыгъэхэм гектар миллион 80,3-м нэс зэлъаубытыщт. Ахэм ащыщэу гъэтхасэхэм атефэщтыр гектар миллион 52-рэ.

ЧIыгулэжьхэм мэкъумэщ техникэр къащэфынымкIэ, лэжьыгъэр страховкэ шIыгъэнымкIэ къэралыгъо IэпыIэгъоу къаIукIэщтхэми шъхьафэу ягугъу къашIыгъ. Дмитрий Патрушевым зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу АПК-м икъэралыгъо программэ тетэу лэжьэкIупIэ хъыбэихэм етIэф ахэлъхьэгъэнымкIэ къэралыгъо мылъку къаратынэу амал щыIэщт: чIыгулэжьхэм чIэнагъэу ашIырэм ипроцент 90-м нэс зэхэубытэгъэ бюджетым къафыхагъэкIыжьынэу къыдалъытэ.

Нэужым чылапхъэхэм яхэлъхьан шъолъырхэм зэращыкIорэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Адыгеим пхъэныр зэрэщызэшIуахырэм фэгъэхьыгъэу республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат доклад ащ къыщишIыгъ.

Мыгъэ Адыгеим илэжьэкIупIэ гектар мини 115-мэ бжыхьасэхэр ащашIагъ. ГъэрекIорэм елъытыгъэмэ, ар проценти 5-кIэ е гектар мини 5,7-кIэ нахьыб. Мыгъэ лъэшэу зэрэфэбагъэм емылъытыгъэу лэжьыгъэхэм япроцент 96-мэ язытет уегъэразэ. Республикэм ичIыгулэжьхэр чIыгъэшIухэмкIэ зэ бжыхьасэхэм яшIушIагъэх. Гъэтхэсэ пасэхэм япхъын рагъэжьэгъах. НепэкIэ гектар мин 1,7-м ехъумэ чылапхъэхэр арагъэкIугъэх.

«ПстэумкIи гъэтхасэхэр Адыгеим илэжьэкIупIэ гектар мини 103-мэ арагъэкIунэу щыт. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэр ипIалъэм къыпэу зэшIуахынхэмкIэ республикэм ихъызмэтшIапIэхэм ящыкIэгъэ техникэри мылъкури аIэкIэлъ. ГущыIэм пае, бжыхьасэхэм яшIушIэгъэнымкIэ минеральнэ чIыгъэшIоу ящыкIагъэм ипроценти 105-р, чылапхъэхэм япроценти 101-р аIэкIагъэхьагъэх. Чылапхъэхэр кондицием нэсых. КъэкIыхэрэр къызэраухъумэрэ амалхэр къаIэкIэзыгъахьэхэрэм зэзыгъэныгъэхэр адашIыгъэх. Мэкъумэщ техникэр проценти 100-кIэ пхъэным фэхьазыр. Ащ къыхэкIэу агъэнэфэгъэ пIалъэхэм IофшIэнхэр зэшIуахынхэ алъэкIыщт. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм апае дизельнэ гъэстыныпхъэу ящыкIэгъэщтыр тонн мини 9 фэдиз. Гъэстыныпхъэм икъэщэфынкIэ гумэкIыгъо щыIэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЧIыгулэжьхэм фэгъэкIотэныгъэ зиIэ чIыфэхэр къаратынхэмкIэ заявкэу аIэкIагъэхьагъэхэм япроцент 90-р къафагъэцэкIагъ. Субсидиехэр къаратэу рагъэжьагъ. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм апае Адыгеим сомэ миллион 400-м ехъу къэралыгъо IэпыIэгъу къыIэкIэхьащт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах