Примерное время чтения: 3 минуты
39

Адыгеим и ЛIышъхьэ Советым изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Майкоп, 6 июня - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием ишъолъырхэм япащэхэм я Совет ия ХХХIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм Урысые Федерацием IэкIыб къэралыгъо IофхэмкIэ иминистрэу Сергей Лавровым тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Регион форумхэм язэхэщэн Урысые Федерацием ишъолъырхэм яIахьышIу хашIыхьан зэрэфаем зэхэсыгъом щытегущыIагъэх.

Дунэе туризмэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ унашъохэу Урысые Федерацием ишъолъырхэм япащэхэм я Совет изэхэсыгъохэм тапэкIэ ащаштэгъагъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм Сергей Лавровым игугъу къышIыгъ.

Урысые Федерацием и МИД ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, шъолъырхэр дунэе турист къэгъэлъэгъонхэм нахь чанэу ахэлэжьэнхэу, зекIохэмкIэ Лъэпкъ порталэу «Russiа TrаvеI» зыфиIорэм зэдэлэжьэныгъэ дыряIэнэу, зекIоным илъэныкъуакIэхэм зарагъэушъомбгъунэу непэ пшъэрылъ къэуцу.

Адыгэ къуаем ифестиваль нахь дэгъоу зэхащагъэхэм Сергей Лавровым ахилъытагъ. Мыгъэ япшIэнэрэу ар Адыгеим щыкIощт.

Тарихъ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэхэми лъэшэу анаIэ атырагъэты. МыщкIи Сергей Лавровым Адыгеир щысэу къыхьыгъ, проектэу «Партизан лъэс гъогухэр» зыфиIорэр ащ щагъэцакIэ.

Шъолъырхэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ашIынымкIэ, хэгъэгум фэгъэхьыгъэхэ къэбар тэрэзхэр цIыфхэм аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ мыхэм мэхьанэшхо зэряIэр IэкIыб къэралыгъо IофхэмкIэ министрэм хигъэунэфыкIыгъ.

«Зигугъу къэсшIыгъэ лъэныкъохэмкIэ Iофхэр зэрэлъагъэкIотэщтхэм сицыхьэ телъ. Игъо тлъэгъугъэхэм Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путинымрэ Урысые Федерацием и Правительствэрэ къазыдырагъэштэ нэуж Iофхэр нахьышIу хъугъэх. Ахэр лъыгъэкIотэгъэнхэм мэхьанэшхо иI. Шъолъырхэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур ядгъэгъотыщт», — хигъэунэфыкIыгъ Урысые Федерацием и МИД ипащэ.

Сергей Лавровым зэрилъытэрэмкIэ, хэгъэгум ишъолъырхэм яхэхъоныгъэ фэIорышIэщт бизнесымкIэ, культурэмкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIэ зэпхыныгъэу IэкIыб къэралыгъохэм адыряIэм зызэрэрагъэушъомбгъурэри.

УФ-м и МИД ипащэ регион зэдэлэжьэныгъэм мэхьанэшхо зэриIэр зэхэсыгъом щыхигъэунэфыкIыгъ, нэмыкI къэралыгъохэм зэпхыныгъэу адыряIэм зырагъэушъомбгъунэу хэгъэгум ишъолъырхэм япащэхэм къяджагъ.

«ЫпэкIэ Советскэ Союзым чIыпIэу зэлъиубытыщтыгъэм щыпсэухэрэм гъусэныгъэу адытиIэм хэдгъэхъоным, Азиатскэ-Тихоокеанскэ регионым хахьэхэрэ къэралыгъохэм зэдэлэжьэныгъэ адытиIэным мэхьанэшхо яI», — къыIуагъ Сергей Лавровым.

Джащ фэдэу министрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым Абхъазым, Азербайджан, Армением, Белоруссием, Казахстан, Узбекистан зэдэлэжьэныгъэ адыряIэным тегъэпсыхьэгъэ конференциехэр зэхащэнхэу рахъухьэ. Мыгъэ урысые-китай, урысые-иран, урысые-индие форумхэр щыIэщтых. 2020-рэ илъэсыр Урысыемрэ Франциемрэ язэдэлэжьэныгъэ и Илъэсэу щытыщт.

«Европэм хахьэхэрэ хэгъэгухэм зэпхыныгъэу адытиIэми зедгъэушъомбгъу тшIоигъу. Регион форумхэм яшIуагъэ къэкIощт къэралыгъохэмрэ лъэпкъхэмрэ зэгурыIонхэмкIэ, цыхьэ зэфашIыжьынымкIэ», — къыIуагъ Сергей Лавровым.

Зэхэсыгъом икIэух гъэцэкIэкIо хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэмрэ Федерацием ишъолъырхэмрэ пшъэрылъ афашIыгъ Федерацием ишъолъырхэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ашIынымкIэ, бизнесымкIэ, культурэмкIэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ ахэм IэкIыб къэралхэм зэпхыныгъэу адыряIэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ регион форумхэм амалэу къатыхэрэр къызыфагъэфедэнэу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах