Примерное время чтения: 3 минуты
111

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипредложениехэр гъогу картэм лъапсэ фэхъущтых

Майкоп, 10 августа - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием епхыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ предложение заулэ къыхьыгъ. Ащ хэхьэх федеральнэ мэхьанэ зиIэ инфраструктурэм ипсэуалъэхэм яшIынрэ ягъэкIэжьынрэ. Пшызэ шъолъыркIи, къалэу КраснодаркIи а проектхэм ягъэцэкIэн мэхьанэшхо иIэщт.

Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ япащэхэр бэмышIэу зызэIокIэхэм, Адыгэкъалэ, Тэхъутэмыкъое, Теуцожь районхэр, Краснодар, ащ къыпэIулъ муниципалитетхэр зыхэхьащтхэ экономическэ агломирацием изэхэщэн тегущыIагъэх. Агломирацием хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ищыкIэгъэ инфраструктурэ псэуалъэхэу республикэм зигугъу къышIыгъэхэм федеральнэ мэхьанэ яIэщт. Ахэр зы гъогу картэм зэдыхагъэуцощтых.

«Урысыем хэхъоныгъэ зэришIыщт стратегием республикэм игъоу ылъэгъухэрэр хагъэхьан алъэкIыщт. Пшызэ шъолъыри мы лъэныкъомкIэ къыддэлэжьэн ылъэкIыщт. Шъолъыр пэпчъ хэхъоныгъэ зэришIыщт лъэныкъохэр дгъэнэфэнхэу, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъедгъэIэтынэу ащ амал къытыщт. Игъо тлъэгъугъэ проект анахь шъхьаIэхэм ащыщ Яблоновскэ лъэмыджыкIэм ишIын. Ащ нэмыкIэу Урысыем хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием къыдыхэлъытагъэу федеральнэ предложениехэу тишъолъыр щыпхыращынэу рахъухьагъэхэми къадетэгъаштэ. Ахэр электро-, газоэнергетикэм япсэуалъэхэр гъэпсыгъэнхэр ыкIи гъэкIэжьыгъэнхэр, транспортым ылъэныкъокIэ проект-хэр пхырыщыгъэнхэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ игъо зэрилъэгъугъэм тетэу Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием ипроект хагъэхьагъэх гъогу инфраструктурэм ипсэуалъэхэу федеральнэ мэхьанэ зиIэхэр: автомобиль гъогоу «Мыекъуапэ — Шъачэ» ишIын, Ермэлхьаблэ укъикIызэ Мыекъуапэ къекIолIэрэ гъогум игъэкIэжьын, къалэу Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогум ишIын ухыгъэныр.

Джащ фэдэу проектым хагъэхьагъэх федеральнэ мэхьанэ зиIэ энергетическэ инфраструктурэхэр: Афипскэ подстанцием игъэкIэжьынкIэ проект-лъыхъун IофшIэнхэр гъэцэкIэгъэнхэр, газстанциеу «Новый Сад» зыфиIорэм ишIын.

Ащ нэмыкIэу Адыгеим и ЛIышъхьэ федеральнэ гупчэр хэплъэнэу къахилъхьагъ Краснодаррэ поселкэу Яблоновскэмрэ зэзыпхыщтхэ лъэмыджэу Пшызэ тыралъхьащтым ишIын; автомобиль гъогоу А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» зыфиIорэм дэжь гъогу зэхэкIыпIэхэр щыгъэпсыгъэнхэр, автомобиль гъогоу А-146 «Краснодар — Верхнебаканскэмрэ» М-4 «Донымрэ» Краснодар къэзыухьащт гъогум езыпхыщт Iахьыр шIыгъэныр, подстанциеу «Новая» зыфиIорэр гъэпсыгъэныр, подстанциеу «Яблоновская», электролиниеу «Афипская — Псы фаб» гъэкIэжьыгъэнхэр; магистральнэ газрыкIуапIэхэу «Березанская КС-Славянск-на-Кубани», «Анастасиевская — Новороссийск», поселкэу Прикубанскэм игазстанцие, къуаджэу Хьащтыку игазстанцие гъэкIэжьыгъэнхэр.

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко мызэу, мытIоу хигъэунэфыкIыгъ Урысые Федерацием хэхъоныгъэ зэришIыщт Стратегием изэхэгъэуцонкIэ шъолъырхэм апшъэрэ мэхьанэ зэряIэр. Документым къыделъытэ шъолъыр пэпчъ хэхъоныгъэ зэришIыщт лъэныкъохэр гъэнэфэгъэнхэр. Федеральнэ гупчэм мы лъэныкъомкIэ IэпыIэгъу зэфэшъхьафхэр аригъэгъотыщтых.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэгъэ Тхылъым зэрэщыхигъэунэфыкIыгъагъэу, экономикэм хэхъоныгъэ ышIыным ар фэIорышIэщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах