Примерное время чтения: 2 минуты
123

Проектхэр зэрэзэдагъэцэкIэщт шIыкIэм тегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ПАО-у «Ростелеком» икъутамэу «Юг» зыфиIорэм ивице-президентэу, идиректорэу Денис Лысовымрэ зигугъу къэтшIыгъэ къутамэм ипащэ иупчIэжьэгъоу Олег Хабаровымрэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щаIукIагъ.

ЗэIукIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ игуадзэу Алексей Поддубнэр, ПАО-у «Ростелеком» и Краснодар къутамэ ипащэ игуадзэу Александр Черкашиныр.

Джырэ информационнэ-телекоммуникационнэ инфраструктурэм зегъэушъомбгъугъэным ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэу урысые инвестиционнэ форумым зыщызэдыкIэтхагъэхэр зэрагъэцэкIэщт шIыкIэм тегущыIагъэх. Джащ фэдэу компанием илIыкIохэм цифровой проектыкIэу «Видеофиксация» зыфиIорэр къахалъхьагъ.

Денис Лысовым къызэрэзэхифыгъэмкIэ, проектым тетэу гъогу зэпырыкIыпIэхэм, тхьамыкIагъохэр зыщыхъункIэ анахь щынэгъопIэ чIыпIэхэм камерэхэр щапалъэщтых. А проектым «Къэлэ щынэгъончъ» зыфиIорэ системи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм янэмыкI информационнэ системэхэми ишIуагъэ аригъэкIынэу мэгугъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ проектым социальнэ мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ ыкIи хабзэм икъулыкъухэм ар аIэкIагъэхьанэу игъо афилъэгъугъ.

«ГъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр къыдэлъытэгъэнхэм Адыгеим лъэшэу анаIэ щатырагъэты, сыда пIомэ цIыфхэм ящыIэныгъэ джащыгъум къэухъумагъэ хъущт. Гъогухэм къатехъухьэрэ тхьамыкIагъохэм тыгу агъэбырсыры. Гъогухэм нахь макIэу тхьамыкIагъохэр къатехъухьанхэм атегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр нахьыбэу зэрахьэхэ тшIоигъу. Ащ фэдэ предложениехэм тахэплъэным ыкIи республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэр къезыхьылIэрэ компаниехэм тадэлэжьэным тыфэхьазыр», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ джащ фэдэу анаIэ тыраригъэдзагъ цифрэ амалхэр икъоу Адыгеим щыгъэфедэгъэным тегъэпсыхьэгъэ проектым ипхырыщын, гурыт еджапIэхэмрэ медицинэ учреждениехэмрэ Интернетыр къызфагъэфедэнэу амал ягъэгъотыгъэным, электрон шIыкIэкIэ цIыфхэм къэралыгъо фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэм мэхьанэшхо зэряIэм, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

ПАО-у «Ростелеком» къызэритыгъэмкIэ, пIалъэу агъэнэфагъэхэм республикэм ипсэупIэ Iудзыгъэхэм оптовэ волоконнэ сетхэр ащычIалъхьащтых. Илъэсыр имыкIызэ псэупIэ 18-мэ: Мыекъопэ районым ипсэупIэ 11-мэ, Тэхъутэмыкъое районым ипсэупIи 7-мэ Интернетыр къызфагъэфедэнэу амал арагъэгъотынэу рахъухьэ. Джащ фэдэу связым ипсэолъэ 15 джыри агъэпсын алъэкIынымкIэ амалэу щыIэхэм ахэплъэщтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах