Примерное время чтения: 2 минуты
83

ТроллейбусыкIэхэр къэлэ гъогухэм атехьагъэх

Фото Алексея Гусева / АиФ
Майкоп, 12 мая - АиФ-Адыгея.

«Тролза-оптима» зыфаIорэ троллейбусыкIи 5 тыгъуасэ Мыекъуапэ игъогухэм мэфэкI шIыкIэм тетэу атехьагъэх.

2017-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысыем промышленностымкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм мы транспортыр къызэращэфыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ щызэдашIыгъ.

Ахэм ящэфын пэIухьащт ахъщэр федеральнэ бюджетым къыхэхыгъ — транспортыр къыдэзыгъэкIырэм субсидиеу фатIупщыгъэр троллейбус пэпчъ сомэ миллиони 5 мэхъу. ЗэкIэмкIи мыщ сомэ миллион 35-м ехъу пэIуагъэхьагъ. Ащ изы Iахь республикэ ыкIи къэлэ бюджетхэм къахахыгъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу Мыекъуапэ троллейбус маршрути 9 иI. Ахэм къалэм ирайонхэр зэкIэ зэрапхых, троллейбус 35-рэ атет.

— Обществэр зажэрэм елъытыгъэу типшъэрылъхэр тэгъэцакIэх. Республикэм щыпсэухэрэр шIуагъэ къэзытырэ IофшIэным хэщэгъэнхэм тынаIэ тет. Общественнэ транспортым ылъэныкъокIэ зэшIотхын фаеу къытпыщылъыр макIэп. Маршрутнэ таксихэм, автобусхэм, троллейбусхэм яIофшIэн гъэпсыгъэ зэрэхъурэм зэхъокIыныгъэхэр фэтшIыщтых. «Iэрыфэгъу щыIакIэм» къыгъэнэфэрэ шапхъэхэм ахэр адиштэщтых. Мы Iофыгъом игъэцэкIэн фэгъэзэгъэ лъэныкъо пстэуми яIо зэхэлъэу пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэр зэрэзэращэрэр нахьышIум ылъэныкъокIэ зэрэзэхъокIырэм дакIоу, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаер а фэIо-фашIэр щынэгъончъэу ыкIи Iэрыфэгъоу щытыныр ары, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановым къызэриIуагъэмкIэ, АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ общественнэ транспортыр цIыфхэм нахь алъыIэсыным фытегъэпсыхьагъэу яIофшIэн зэхащэ. Ащ къыдыхэлъытагъэу мэкъуогъум и 1-м къыщыублагъэу къэлэ транспортым изекIон зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах