Примерное время чтения: 3 минуты
46

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем щынэгъончъагъэмкIэ и Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Майкоп, 14 сентября - АиФ-Адыгея.

Къыблэ федеральнэ шъолъырым хэхьэрэ субъектхэм япащэхэм язэIукIэгъоу Урысые Федерацием щынэгъончъагъэмкIэ и Совет исекретарэу Николай Патрушевым зэрищагъэр тыгъуасэ Волгоград щыкIуагъ. ЧIыопс, техногеннэ нэшанэ зиIэ тхьамыкIагъохэр къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ шIэгъэн фаехэм зэIукIэгъум щатегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновыр, шъолъырхэмрэ хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэмрэ япащэхэр. Адыгеим ыцIэкIэ зэIукIэгъум хэлэжьагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

МашIом зыкъымыштэнымкIэ амал икъухэр зэрахьан зэрэфаем Николай Патрушевым Къыблэ федеральнэ шъолъырым хэхьэрэ субъектхэм япащэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ. Унэхэр шIэхэу къагъэплъэу зэрэрагъэжьэщтым епхыгъэу газ оборудованиер щынэгъончъэу гъэфедэгъэнми мэхьанэшхо зэриIэр ащ къыIуагъ.

Урысые Федерацием щынэгъончъагъэмкIэ и Совет исекретарь къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, машIом зыкъыщимыштэным ищынагъо Къыблэ федеральнэ шъолъырым шъхьащыт. ГъэрекIо гъогогъу мин 59-рэ машIом мыщ зыкъыщиштагъ, ахэм нэбгырэ 722-рэ ахэкIодагъ.

«МашIом зыкъыштэнымкIэ мэзхэм джыри щынагъо зэрашъхьарыт. Мыгъэ КъокIыпIэ Чыжьэмрэ Сыбыррэ тхьамыкIагъоу къащыхъугъэхэм къагъэлъэгъуагъ машIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр зэраукъохэрэм тхьамыкIэгъошхохэр къакIэлъыкIон зэралъэкIыщтыр», — къыIуагъ Николай Патрушевым.

ЗэIукIэгъум къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, гъэрекIуи, мыгъи ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъоу шъолъырым къыщыхъугъэхэм нэбгырэ мини 6-м ехъумэ зэрар арахыгъ, сомэ миллиарди 2,2-рэ ахэм чIэнагъэу арагъэшIыгъ.

Экстремизмэм Интернетым щыпэуцужьыгъэным, хабзэм ирегион къулыкъухэм ящынэгъончъагъэ гъэлъэшыгъэным, машIом сатыу гупчэхэм закъыщимыштэнымкIэ шапхъэу щыIэхэр къызэрэдалъытэхэрэм, щынагъоу щыт зэпахырэ узхэр цIыфхэм къямыгъэутэлIэгъэнхэмкIэ былымхъуным ветеринар шапхъэхэр къызэрэщыдалъытэхэрэм япхыгъэ Iофыгъохэми зэIукIэгъум щатегущыIагъэх.

Зигугъу къэтшIыгъэ лъэхъаным техногеннэ нэшанэ зиIэ тхьамыкIагъо гори Адыгеим щагъэунэфыгъэп. Ошъушхом ыпкъ къикIыгъэ зы тхьамыкIагъо республикэм къыщыхъугъ. Ащ Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Цветочнэм дэт уни 105-рэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ зэрар арихыгъ. ТхьамыкIагъом къыздихьыгъэхэм ядэгъэзыжьынкIэ IофшIэнхэр аухыгъахэх. ЗимылъкукIэ чIэнагъэ зышIыгъэхэм Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд щыщ зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу аратыгъ.

Адыгеим ипсыхъохэр лъэшэу къызэрэдэкIоегъагъэхэр, ау псыр нэпкъхэм къазэрэдэмыкIыгъэр зэIукIэгъум къыщаIуагъ. Къэралыгъо программэхэм къадыхэлъытагъэу, республикэм иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд имылъкукIэ гидротехническэ псэуалъэхэр агъэпсых ыкIи агъэцэкIэжьых.

Адыгэ Республикэм иавтоном учреждение хэушъхьафыкIыгъэу «Мэзхэм якъэухъумэн фэгъэзэгъэ къулыкъум» илъэсыр къызихьагъэм щегъэжьагъэу мэшIуитIоу мэзхэм къащыхъугъэр агъэкIосэжьыгъ.

БлэкIыгъэ илъэсым джащ фэдэ илъэхъан егъэпшагъэмэ, мыгъэ машIоу къэхъугъэр проценти 7-кIэ зэрэнахь макIэр Iоныгъом и 1-м ехъулIэу къатыгъагъ. МашIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр зыукъуагъэхэм афэгъэхьыгъэу административнэ Iоф 846-рэ къызэIуахыгъ. Урысыем и МЧС Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэрэ гъэцэкIэкIо, муниципальнэ хабзэм икъулыкъухэмрэ тхьамыкIагъохэр нахь макIэ шIыгъэнхэм атегъэпсыхьэгъэ амалхэр зэрахьэх.

МашIом зыкъымыштэнымкIэ нэмыкI амалхэри зехьэгъэнхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ лъэшэу ынаIэ тырегъэты. Республикэм ипащэхэмрэ Урысыем и МЧС Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэрэ мы лъэныкъомкIэ язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэнэу, мэшIогъэкIосэ постхэм зэхъокIыныгъэхэр афашIынхэу, мэшIогъэкIосэ частхэр зэхащэнхэу рахъухьэ. МэшIогъэкIосэ частэу N 1-м мэшIошхохэр зыгъэкIосэжьыщт часть шъхьаф щызэхэщэгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофхэр зэрахьэх. ЦIыфхэр машIом щыухъумэгъэнхэм пае 2023-рэ илъэсым нэс Тэхъутэмыкъое, Красногвардейскэ, Кощхьэблэ, Мыекъопэ районхэм мэшIогъэкIосэ подразделении 6 ащызэхащэнэу рахъухьэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах