Примерное время чтения: 3 минуты
96

Лъэпкъхэр зэзыпхырэ «Ислъамыер»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо купэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу Нэхэе Аслъан, ащ игуадзэу Агъыржьэнэкъо Саниет, тиартист цIэрыIохэу ХъокIо Сусанэрэ Мышъэ Андзауррэ тыгъуасэ аIукIагъ.

Сталинград заор заухыгъэр илъэс 75-рэ ыкIи ТекIоныгъэшхор къызыдахыгъэр илъэс 73-рэ зэрэхъугъэм яхэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнэу «Ислъамыер» Европэм рагъэблэгъагъ, къалэхэу Прагэрэ Берлинрэ концертхэр къащитыгъэх. Мыщ гупшысэу аригъэшIыгъэхэм, Iофтхьабзэхэр зэхэщагъэхэ зэрэхъугъэм, нэмыкIхэми зэдэгущыIэгъум щатегущыIагъэх. Ащ хэлэжьагъэх вице-премьерэу Наталья Широковар, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум ипэублэ адыгэ лъэпкъым икультурэ, ишэн-хабзэхэр лъагэу зыIэтырэ ансамблэм хэтхэм рэзэныгъэ гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ, Европэм икъалэхэм къащатыгъэ концертхэм осэшхо афишIыгъ. Социальнэ сетьхэм яамалкIэ «Ислъамыем» игастрольхэр зэрэкIохэрэм шIогъэшIэгъонэу зэралъыплъагъэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Культурэм гъунапкъэ иIэп. Тилъэпкъ икIэн бай нэмыкI къэралыгъохэм алъыдгъэIэсыным, ар лъагэу тIэтыным мэхьанэшхо иI. «Ислъамыем» адыгэ лъэпкъым имызакъоу, къэралыгъом икультурэ къегъэлъагъо, ащкIэ инэу тыфэраз, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Нэхэе Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, тиартистхэм тыди дахэу къащыпэгъокIыгъэх. НэмыкI лъэпкъхэм ташIэныр, тикультурэ ибаиныгъэ алъыдгъэIэсыныр япшъэрылъ шъхьаIэу ылъытагъ. Прагэрэ Берлинрэ концертхэр къащатыным мэхьанэшхо зэриIэр къызгурыIоу, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи зишIуагъэ къязыгъэкIыгъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат артистхэр зэрэфэразэхэр художественнэ пащэм хигъэунэфыкIыгъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Лъэпкъ культурэм и Урыс Унэу Берлин дэтым ипащэу Павел Извольскэм ыцIэкIэ ансамблэм игастрольхэм язэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэ республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат рэзэныгъэ тхылъ къыратыжьыгъ. Прагэ щыкIогъэ концертым цIыфыбэ къекIолIагъ, нэбгырэ 400 фэдиз зычIэфэрэ залым тIысыпIэ нэкI иIагъэп. Ахэм ахэтыгъэх мы къалэм щыпсэурэ адыгэхэр, ветеранхэр, нэмыкIхэри. Тиартистхэм къагъэхьазырыгъэ программэм къэзэрэугъоигъэхэр ягуапэу еплъыгъэх, ахэм ясэнаущыгъэ, ятворчествэ осэшхо къыфашIыгъ, гущыIэ дэхабэ къапагъохыгъ. Берлин щыкIогъэ Iофтхьабзэри лъэгэпIэ инхэм адиштэу зэхащагъ. Адыгэ диаспорэм щыщ нэбгырабэ концертым еплъыгъэх. КъэIогъэн фае, адыгэхэм, урысхэм анэмыкIэу мы зэхахьэхэм цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр хэлэжьагъэх. Адыгэхэм якультурэ идэхагъэ «Ислъамыем» лъагэу ыIэтыгъ, тилъэпкъ ымакъэ чыжьэу ыгъэIугъ.

ЗэIукIэгъум икIэух АР-м и ЛIышъхьэ ансамблэм ипащэ псауныгъэ пытэ иIэу, гъэхъэгъакIэхэм афэкIонэу фэлъэIуагъ. Урысыем инароднэ артистэу Нэхэе Аслъан мы илъэсым июбилей хегъэунэфыкIы. 2018-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу «Ислъамыем» ащ фэгъэхьыгъэ концертхэр республикэм ирайонхэм ыкIи Краснодар къащитыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах