Примерное время чтения: 3 минуты
66

Псэуалъэхэм яшIын, ягъэцэкIэжьын зэрэлъыкIуатэрэр ыуплъэкIугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Мыекъуапэ щашIырэ ыкIи щагъэцэкIэжьырэ псэуалъэхэм ащыщхэм тыгъуасэ ащыIагъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу Iофхэм язытет зыфэдэм зыщигъэгъозагъ, псэолъэшIхэм гущыIэгъу афэхъугъ. Ащ игъусагъэх муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие ипащэу Александр Наролиныр, АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Хьасанэкъо Мурат, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ апэу зэкIолIагъэр урамхэу Хьахъуратэм ыцIэ зыхьырэмрэ Подгорнэмрэ зыщызэхэкIыхэрэ гъогоу мы уахътэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр зыщыкIохэрэр ары. Александр Наролиным къызэриIуагъэмкIэ, республикэм ипащэхэр IэпыIэгъу къазэрэфэхъухэрэм ишIуагъэкIэ мы аужырэ илъэсхэм Мыекъуапэ игъогухэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIагъэх. 2014 - 2015-рэ илъэсхэм республикэ бюджетым къыхэхыгъэ сомэ миллион 250-рэ ащ пэIуагъэхьагъ.

Мы илъэсым сомэ миллиони 150-рэ агъэфедэнэу агъэнафэ. Ащ ишIуагъэкIэ гъэцэкIэжьынхэр зыщыкIохэрэ объектхэм япчъагъи хэхъуагъ.

БлэкIыгъэ илъэсым участки 10 агъэцэкIэжьыгъ, гъогу псэолъи 3 кIэу ашIыгъ. Гухэлъэу щыIэмкIэ мы илъэсым къалэм игъогу участкэ 15-мэ гъэцэкIэжьынхэр ащыкIощтых, 10-р зэтырагъэпсыхьагъ, адрэхэм алъэныкъокIи гумэкIыгъо щыIэщтэп, бжыхьэм ехъулIэу IофшIэнхэр аухыщтых. ГъэцэкIэжьынхэм къадыхэлъытагъэу гъогу тамыгъэхэр,бордюрхэр агъэуцух, лъэсрыкIо гъогухэр агъэпсых, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

«ЦIыфхэм, гъогу-патруль къулыкъум яшIоигъоныгъэхэр къыдэтлъытэзэ, гъэцэкIэжьынхэр нахь зищыкIэгъэ урамхэр къыхэтэхых, ахэр зэрифэшъуашэу зэтетэгъэпсыхьэх. Къэлэ гупчэ паркыр, Лениным ыцIэ зыхьырэ площадыр, нэмыкI чIыпIэхэри аужырэ шапхъэхэм адиштэу тшIыгъэх. Гъогухэм ягъэкIэжьын тиIофшIэн изыедзыгъоу щыт, арышъ, транспорт инфраструктурэм изэтегъэпсыхьан тапэкIи лъыдгъэкIотэщт. Мыекъуапэ итеплъэ нахь дахэ шIыгъэным тыпылъыщт», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Мы мафэм республикэм ипащэ зэкIолIагъэхэм ащыщ гъэцэкIэжьынхэр зыщыкIорэ республикэ стадионыр. ПсэолъэшI IофшIэн шъхьаIэхэр мыщ щаухыгъэх, мы уахътэм темыр трибунэм ишIын лъагъэкIуатэ. Ащ пэIухьащт ахъщэм щыщэу сомэ миллион 53-р блэкIыгъэ илъэсым республикэ бюджетым къытIупщыгъ.

Мы илъэсым зэрагъэнэфагъэмкIэ, джыри миллион 40 фэдиз пэIуагъэхьащт. Нэбгырэ мин 14-м ехъу зыдэфэщт стадионым изэтегъэпсыхьан зэкIэмкIи сомэ миллион 733-рэ фэдиз тефагъ, ащ щыщэу сомэ миллион 530-р федеральнэ гупчэм, адрэр республикэ бюджетым къатIупщыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ УФ-м спортымкIэ иминистрэу Виталий Муткорэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм диштэу Мыекъуапэ щэрыопIэ комплекс щашIы.

«Физическэ культурэмрэ спортымрэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэм фэгъэхьыгъ» зыфиIорэ федеральнэ программэм игъэцэкIэн ар къыдыхэлъытагъ. Мыщ сомэ миллион 90-рэ пэIуагъэхьащт, ащ ипроцент 40-р республикэ бюджетым къыхэхыгъ.

Псэуалъэм гектар 1,3-рэ ыубытыщт, метрэ 50, 25-рэ ыкIи 15 зикIыхьэгъэ щэрыопIи 3 къыдыхэлъытэгъэщт. Джащ фэдэу спортсменхэм зызщафэпэн, зызщагъэпскIын алъэкIыщт чIыпIэхэр, тренажернэ залхэр, нэмыкIхэри хэтыщтых.

Джащ фэдэу Адыгеим щэрыонымкIэ спортым имузей къыщызэIуахыщт, мы спорт лъэпкъымкIэ республикэм игъэхъагъэхэр мыщ щызэхэугъоегъэщтых - кубкэхэр, медальхэр чIэлъыщтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах