Примерное время чтения: 2 минуты
79

Республикэр кIымафэм фэхьазыр

Майкоп, 26 октября - АиФ-Адыгея.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтыр кIымафэм зэрэфэхьазырхэм, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм гъэ­цэкIэ­жьынхэр яшIылIэгъэнхэм ыкIи «ава­рий­нэкIэ» заджэхэрэ унэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыгъэнхэм афэшI шъолъырхэм Iофэу ашIэ­рэм афэгъэхьы­гъагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Козак тыгъуасэ селектор зэхэсыгъоу зэхищагъэр.

Видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровыр, Адыгэ Республикэм псэ­олъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ иминистрэ игуа­дзэу Хьаткъо Рэмэзан, АР-м архитектурэмрэ къэлэгъэ­псы­нымрэкIэ и Комитет ипащэу Зезэрэхьэ Азэмат.

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ пэублэ пса­лъэ къышIызэ, гъэфэбэпIэ лъэ­хъанэу кIорэм зэкIэри фэхьа­зырхэу, фабэр, электричествэр, псыр игъом ыкIи икъоу цIыф­хэмрэ предприятиехэмрэ аIэ­кIэгъэхьэгъэн зэрэфаер къы­Iуагъ. Мы лъэныкъомкIэ шъо­лъырхэм язытет уигъэрэзэнэу зэрэщытыр, ау гумэкIыгъохэр зиIэхэри мымакIэу зэрэщыIэхэр Дмитрий Козак къыIуагъ. Ахэм щыкIагъэхэр дагъэзы­жьынхэшъ, фабэр цIыфхэм ­аIа­кIагъэхьанэу къафигъэпытагъ.

Джащ фэдэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэм гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэнхэм ыкIи «ава­рийнэкIэ» заджэхэрэ унэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыжьы­гъэнхэм афэгъэхьыгъэ про­граммэр икъу фэдизэу зымы­гъэцэкIэрэ шъолъырхэр къыхигъэщыгъэх. Ахэм япащэхэм гущыIэ аратыгъ.

Охътэ кIэкIым къыкIоцI япшъэрылъхэр зэ­шIуа­хынэу Дмитрий Козак къа­ри­Iуагъ. Адыгеим ылъэныкъокIэ федеральнэ гупчэм упчIэ зи иIа­гъэп. Пшъэрылъхэр зэкIэ республикэм зэрифэшъуашэу егъэ­цакIэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах