Примерное время чтения: 3 минуты
114

Тын лъапIэхэмкIэ хагъэунэфыкIыгъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан республикэ тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэзышIыхьагъэхэм яIофшIагъэ осэшIу фишIыгъ, ахэм игуапэу афэгушIуагъ.

— ШъуиIофшIагъэхэмкIэ, шъуишIэныгъэхэмкIэ, сэнаущыгъэу шъухэлъымкIэ мы тын лъапIэхэр, щытхъуцIэхэр къэшъулэжьыгъэх. Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ шъощ фэдэ цIыфхэр тигъусэхэмэ, гухэлъэу тиIэр зэкIэ щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ зэрэхъущтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ республикэм ыпашъхьэкIэ гъэхъэгъэшхохэр зиIэ Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм къыщыдэкIырэ гъэзетэу «Адыгэ псалъэм» иредактор шъхьаIэу ХьэшъуцIэ Мухьамэд, зэIухыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Шовгеновский дорожный ремонтно-строительный участок» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Зэфэс Нуралий, къалэу Кисловодскэ щыIэ спорт ухьазырынымкIэ Къыблэ федеральнэ гупчэм ипащэ игуадзэу Нэхэе Хьазрэт медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр афагъэшъошагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ щытхъуцIэу «АР-м наукэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху» зыфиIорэр къыратыгъ.

«Адыгеим изаслуженнэ экономист» зыфиIорэ щытхъуцIэр къалэжьыгъ муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бородинымрэ зэIухыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Зарем» зыфиIорэм ибухгалтер шъхьаIэу Нина Ткаченкэмрэ. ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Адыгеястройтехпроектым» иинженер шъхьаIэу Енэмыкъо Аслъанрэ ООО-у «S — Камень» зыфиIорэм идиректорэу Къыкъ Сальбыйрэ щытхъуцIэу «АР-м изаслуженнэ псэолъэшI» зыфиIорэр афагъэшъошагъ.

Хэбзэгъэуцугъэм игъэпытэнкIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм ыкIи илъэсыбэ хъугъэу гуетыныгъэ фыряIэу Iоф зэрашIэрэм къыкIэлъыкIоу Адыгеим хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие итхьаматэ игуадзэу Фанюс Казыхановым, коммерцием емыпхыгъэ организациеу «АР-м и Нотариальнэ Палатэ» ипрезидентэу Сэмэгу Людмилэ, Теуцожь район округым инотариусэу Хьабэхъу Заремэ щытхъуцIэу «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэр къалэжьыгъ. Республикэм изаслуженнэ артист хъугъэ Адыгеим и Лъэпкъ театрэ иартистэу Ацумыжъ Тембот.

ТхакIоу Олег Селедцовым, Шэуджэн районым игупчэ клубнэ системэ идиректорэу Пчэнышъое Джантыгъэ, Кощхьэблэ районым игупчэ библиотечнэ системэ идиректорэу ХъокIон Маринэ, Тэхъутэмыкъое районым ит Нэтыхъое къоджэ библиотекэм ипащэу Хьэхъурэтэ Светланэ яIофшIэнкIэ, ягуетыныгъэкIэ къалэжьыгъ щытхъуцIэу «АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр. Джащ фэдэу журналистикэм ылъэныкъокIэ АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зыфагъэшъошэгъэхэ гъэзетэу «Советскэ Адыгеим» иобозревателэу Татьяна Филоновам, телерадиокомпаниеу «Адыгеим» икорреспондентэу Валерия Врубельрэ звукорежиссерэу Алексей Свеженцевымрэ зэхахьэм ащафэгушIуагъэх, къалэжьыгъэр аратыжьыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр зыфагъэшъошагъэхэм ащыщых гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым иIофышIэхэу Анцокъо Сурэт, Бидэнэкъо Марзят, Шъхьаплъэкъо ГъучIыпс. ТхьакIущынэ Аслъан бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ заретыжьхэм ыуж къэзэрэугъоигъэхэм джыри зэ афэгушIуагъ, псауныгъэ пытэ яIэнэу, яIофшIэн гъэхъагъэхэр щашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэлъэIуагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах