Примерное время чтения: 3 минуты
66

КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ IофшIэнхэр псынкIэу аухынхэу

Майкоп, 13 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къэралыгъо компаниеу «Автодор» зыфиIорэм и Краснодар чIыпIэ гъэIорышIапIэ ипащэу Николай Ильиным зэIукIэгъу дыриIагъ.

Федеральнэ гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм къыхиубытэрэ Iахьэу Краснодар — Новороссийск — Адыгэ Республикэр зыфиIорэм дэжь гъогу зэхэкIыпIэм ишIын нахь псынкIэу ухыгъэным иIофыгъо ахэр тегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, ЖКХ-мкIэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, фирмэ-подрядчикым ипащэу Иван Щербак а зэIукIэм хэлэжьагъэх. Мы илъэсым мэзаем къуаджэу Тыгъургъой дэжь щашIырэ гъогу зэхэкIыпIэу щэу зэтетым ишIын аухынэу щытыгъ. IофшIэнхэм сомэ миллиард фэдиз атефэнэу къырадзэгъагъ. Николай Ильиным къызэриIуагъэмкIэ, подрядчикитIу а псэуалъэм щылэжьагъ.

Джы генподрядчикэу щытыр зэфэшIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «ИПС» зыфиIорэр ары. IофшIэнхэр 2018-рэ илъэсым Iоныгъом аухынхэу рахъухьагъ. ЫпэкIэ Iофэу зэшIуахыгъэхэм язытет ауплъэкIу, проектым зэхъокIыныгъэхэр фашIых. КъумпIыл Мурат къызэрэкIигъэтхъыгъэмкIэ, республикэм ипащэхэр Iофхэм язытет егъэгумэкIых.

«Автомобилистхэмрэ хьылъэхэр зезыщэхэрэмрэ мы чIыпIэм машинабэ зэрэщызэтырихьэрэм ыпкъ къикIэу къин хэтых. ЦIыфхэм ямырэзэныгъэ къызэраIорэми зэфагъэ хэлъ. Анахьэу етIани гъэпсэфыгъо, гъэмэфэ уахътэр къызысыкIэ ары Iофхэм язытет нахь дэй зыхъурэр. КIыхьэ-лыхьэ зедгъэшIынэу уахътэ тиIэп. Къуаджэу Тыгъургъой дэжь щашIырэ гъогу зэхэкIыпIэм епхыгъэ IофшIэнхэр псынкIэ шъыпкъэу ухыгъэн фаеу сэлъытэ. Ащ дакIоу зэкIэ зэрищыкIагъэм тетэу дэгъоу зэшIохыгъэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат «Автодорым» и Краснодар гъэIорышIапIэрэ фирмэ-подрядчикымрэ яIэшъхьэтетхэм зафигъазэзэ.

Мы зэIукIэгъум джащ фэдэу щытегущыIагъэх автомобиль гъогоу М-4 «Дон» зыфиIоpэм къыхиубытэрэ гъогоу Краснодар къикIэу Адыгэкъалэ нэсырэм изэтегъэпсыхьан иIофыгъуи. Мыщ иуагъэу иIэхэр агъэцэкIэжьынхэ, дренаж системэр зэблахъун ыкIи нэмыкIхэр рашIылIэнхэ фае. Илъэсэу къихьащтым IофшIэнхэр аухын мурад яI. КъумпIыл Мурат анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэр хы ШIуцIэ Iушъом зыщызгъэпсэфынэу кIохэрэм анахьыбэ дэдэр а гъогум зэрэрыкIорэр ары. Илъэсэу икIыгъэм джащ фэдэ гъэпсэфыгъо уахътэм илъэхъан зэрагъэунэфыгъэмкIэ, чэщ-зымафэм къыкIоцI автомобиль мин 78-рэ а гъогум рыкIуагъ, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм республикэм псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ ипащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ мы охътэ благъэхэм гъогум ищынэгъончъагъэ епхыгъэу уплъэкIун IофшIэнхэр зэхащэнхэу, ГИБДД-м, прокуратурэм ыкIи нэмыкI ведомствэхэм ялIыкIохэр ащ хэлэжьэщтых. Мы зэIукIэм гъогухэм ягъэцэкIэжьынрэ, ахэм язытетрэ япхыгъэ нэмыкI Iофыгъохэри къыщаIэтыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах