Примерное время чтения: 4 минуты
102

Экономикэм, социальнэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ыкIи республикэм социальнэ зыпкъитыныгъэ илъы­ным афэгъэзэгъэ комиссием зичэзыу ­зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор ­щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-­министрэу КъумпIыл Мурат.

Апэрэ Iофыгъоу къэзэрэ­угъои­­гъэхэр зытегущыIагъэхэр экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ыкIи республикэм со­циальнэ зыпкъитыныгъэ ­илъы­ным фытегъэпсыхьэгъэ ­планым ипроект гъэцэкIагъэ зэрэхъущтыр ары. Мыщ епхыгъэу къэгущыIагъ АР-м эконо­микэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи са­тыумкIэ иминистрэу ЛIыхэсэ Махьмудэ.

Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, 2016-рэ илъэсым те­лъытэгъэ мыщ фэдэ планэу УФ-м и Правительствэ ышта­гъэм къызэригъэнафэу, къэралыгъом исубъектхэм мы лъэ­ныкъомкIэ гухэлъэу яIэхэр ­фе­де­ральнэ планым диштэхэу гъэ­псыгъэнхэ фае. Ащ къыдыхэлъытагъэу экономикэм хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм ыкIи шъолъырым социальнэ зыпкъитыныгъэ илъыным апае анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт Iо­фыгъохэр республикэм ща­гъэнэфагъэх.

Адыгеим игъэцэ­кIэкIо хэбзэ къулыкъухэм ягъу­сэу планым изэхэгъэуцон чанэу хэлэжьагъ Урысые общест­веннэ движениеу «Народнэ фронтым» ирегиональнэ къута­мэу Адыгеим щыIэр.

ЦIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэр, фэгъэкIотэныгъэ зи­Iэхэм ящыкIэгъэ Iэзэгъу ­уцхэр игъом аIэкIэгъэхьэгъэнхэр, республикэ бюджетым ифе­дэ­къэкIуапIэхэм ахэгъэхъогъэныр, предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу афэ­хъугъэныр, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэр, нэмыкI лъэныкъо­хэри планым ипроект къыдыхэлъытагъэх.

АР-м и Премьер-министрэ анахьэу ынаIэ зытыридза­гъэр предпринимательствэм епхыгъэ Iофыгъохэр ары. АР-м и Премьер-министрэ къызэриIуагъэмкIэ, къуаджэм дэс­хэм IофшIэным еплъыкIэ тэрэз фыряIэнымкIэ щысэ дэгъу къэзыгъэлъагъохэрэр станицэу Ханскэм щыпсэухэрэр арых. Мыхэм гъэфэбапIэхэр бэу ашIых, жьэу хэтэрыкIхэр къагъэкIых, ахэр ащэх, яуна­гъо­хэр раIыгъыжьых. АщкIэ Мыекъопэ къэлэ администрациери IэпыIэгъу афэхъу.

НэмыкI псэупIэхэми мы екIолIакIэр IэубытыпIэ ашIэу яIофшIэн за­гъэпсыкIэ ишIогъэшхо къы­зэ­рэкIощтыр пащэм къыхигъэщыгъ. Адыгеим щыпсэухэрэм Iэ­зэгъу уцхэр игъом ыкIи икъоу аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм къытегущыIагъ АР-м псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем.

Ащ къызэри­IуагъэмкIэ, ыпкIэ зыхэмылъ медицинэ IэпыIэгъур цIыфхэм ягъэгъотыгъэным ипрограммэ игъэцэкIэн блэкIыгъэ илъэсым сомэ миллион 803-м ехъу пэ­Iуагъэхьагъ. 2014-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар процент 25-кIэ нахьыб.

Министерствэм зэ­хищэгъэ аукционхэм яшIуагъэкIэ, сомэ миллион пчъагъэ къа­гъэнэжьын алъэкIыгъ. А ахъ­щэмкIэ медикаментхэр къащэфыгъэх. Врачым къыритхы­кIы­гъэ рецептымкIэ ыпкIэ хэмы­лъэу е фэгъэкIотэныгъэ фашIы­зэ Iэзэгъу уцхэр аратынхэм ифитыныгъэ яIэу икIыгъэ илъэсым икIэухым Адыгеим нэ­бгырэ 39660-рэ щыпсэущтыгъэ. ФэгъэкIотэныгъэ зиIэу Адыгеим щыпсэухэрэм Iэзэгъу уцэу ящыкIагъэхэр ягъэгъоты­гъэнхэм зэкIэмкIи сомэ миллион 314,4-м ехъу тырагъэ­кIо­дагъ.

Зизакъоу псэухэрэ нэжъ-Iужъхэм ыкIи ежь-ежьырэу зи­фэIо-фашIэ зымыгъэцэкIэ­жьы­шъухэрэ нэбгырэ 4500-мэ Iэ­зэгъу уцхэр яунэхэм афаща­гъэх. БлэкIыгъэ илъэсым къы­кIоцI Iэзэгъу уцхэм ауасэ къы­зэрэхэхъуагъэр, республикэм икъоджэ псэупIэхэм фельдшерхэр зэращимыкъухэрэр гумэ­кIыгъо шъхьаIэу министрэм къы­гъэнэфагъэх.

ЫпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу, медицинэ сэнэхьатыр зэзыгъэгъотырэ ныб­жьы­кIэхэр кадрэхэр зыщимы­къурэ чIыпIэхэм зэрагъа­кIо­щтыгъэхэм, ащ зи бырсыр къы­зэрэпымыкIыщтыгъэм къыфэ­гъэзэжьыгъэ хъумэ ишIогъэшхо къэкIощтэу Р. Мэрэтыкъом ылъытагъ

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах