Примерное время чтения: 2 минуты
125

Щынджые культурэм и Унэ къыщызэIуахыгъ

АР-м и ЛIышъхьэ зэхахьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ, социальнэ инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, къоджэдэсхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэр нахьышIу хъуным республикэм ипащэхэм анаIэ зэрэтетыр къыIуагъ.

Щынджые культурэм и Унэ къызэрэщызэIуахырэм мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ. Адыгеим икъоджэ анахьыжъхэм ащыщэу Щынджые чылэм, республикэм ящытхъу рязыгъэIогъэ зэлъашIэрэ цIыфыбэ къыдэкIыгъ.

Ахэм ащыщых промышленникэу, меценатэу Трахъо Лыу, адыгэ драматургием лъапсэ фэзышIыгъэ Цэй Ибрахьимэ, лъэпкъ культурэм иIофышIэшхоу Мамый Ерэджыбэ, нэмыкIхэри. 1926-рэ илъэсым мы къуаджэм унэ-еджапIэ къыщызэIуахыгъагъ, адыгэ хэкум иапэрэ къоджэ клубкIэ ар плъытэ хъущт.

«Мыщ фэдиз гъэхъэгъэшхо зиIэ къуаджэм илъэс 20-м ехъугъэу культурэм игупчэ иIагъэп. Ащ къыхэкIыкIэ, культурэм и Унэ игъэпсын пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьыгъ. Джы мары непэ къоджэдэсхэм ыкIи мыщ къыпэблагъэу щыс псэупIэхэм шэпхъэшIухэм адиштэрэ сценическэ площадкэ агъэфедэн амал яIэ хъугъэ. Творчествэм фэгъэзэгъэ нахьыжъхэр ыкIи кIэлэцIыкIухэр мыщ щызэрэугъоинхэ, художественнэ сэнаущыгъэу ахэлъыр аушэтын алъэкIыщт», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

МэфэкI шIыкIэм тетэу лентэ плъыжьыр зызэпаупкIым ыуж АР-м и ЛIышъхьэ, къуаджэм къеблэгъагъэхэр зэкIэ культурэм и Унэ чIэхьагъэх, ар зэрэзэтегъэпсыхьагъэр зэрагъэлъэгъугъ.

Квадратнэ метрэ 642-м ехъу зэрылъ псэуалъэр аужырэ шапхъэхэм адештэ, ищыкIагъэр зэкIэ хэт. Ар сектор заулэу зэтеутыгъ: цIыфхэр зычIэсыщтхэ залыр, библиотекэр, артистхэм апае хэхыгъэ чIыпIэхэр, административнэ кабинетхэр, нэмыкIхэри.

Псэуалъэм ишIын сомэ миллион 38-рэ мин 560-рэ пэIуагъэхьагъ: ащ щыщэу сомэ миллион 35-м ехъур республикэ бюджетым къытIупщыгъ, миллиони 2-рэ мин 895-р муниципальнэ бюджетым къыхахыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах