Примерное время чтения: 3 минуты
101

Ветеранхэр агъэшIуагъэх

Майкоп, 5 мая - АиФ-Адыгея.

Илъэс 71-кIэ узэкIэIэбэжьмэ аухыгъэ Хэгъэгу ­зэошхом ТекIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэ ветеранхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь ты­гъуасэ рагъэблэгъагъэх. ЗэкIэмкIи ахэр нэбгырэ 40 хъущтыгъэх.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мэфэкI Iоф­тхьабзэр рамыгъажьэзэ, къэ­зэрэугъоигъэхэм республикэм ипащэ ахэтэу нэпэеплъ сурэт атырахыгъ. Нэужым­ ве­теранхэр зыщагъэшIощтхэ шха­пIэм зэ­кIэ­ри зэгъусэхэу екIо­лIагъэх.

«ТекIоныгъэм ия 71-рэ ­илъэс зыщыхэдгъэунэфыкIыщт мафэу къэблагъэрэмкIэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо, тиветеран лъапIэхэр, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан. - Непэ тикъэралыгъо, тиреспубликэ ма­мыр щыIакIэ арылъыным шъу­псэ шъуемыблэжьэу шъуфэбэнагъ, тихэгъэгу къэшъуухъумагъ. Зэуагъэхэм адакIоу, зэо кIы­бым Iоф щызышIагъэхэм тирэ­зэныгъэ гущыIэхэр апэтэгъохых. Зэо ужым тикъэралыгъо инароднэ хъызмэт шъоры, тиветеран лъапIэхэр ары, зэтезгъэуцожьыгъэр. Шъо Берлин шъунэсыгъ, Европэр шъхьафит шъушIыгъэ. Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр хэти щыгъупшэ­щтэп, зыпсэ зытыгъэхэр, непэ къытхэмытыжьхэр егъашIэм ты­гу илъыщтых. Тиветеран лъапIэ­хэр, мэфэкIэу къэблагъэ­рэмкIэ джыри зэ сигуапэу сы­шъуфэ­гушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэ­нэу, шъуибын-унагъохэм шъуа­датхъэу шъущыIэнэу шъу­фэсэIо».

Джырэ уахътэм Хэгъэгу зэ­ошхом иветеран мини 195-рэ фэдиз Урысыем ис. Ахэм яфэ­Iо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм, социальнэу ухъу­мэгъэнхэм УФ-м и Прези­дентэу Владимир Путиным ына­Iэ тет. Хэгъэгу зэошхом хэлэ­жьэгъэ нэбгырэ 600-м ехъу, тылым Iоф щызышIэгъэ нэбгы­рэ мини 4,3-рэ Адыгеим щэпсэу.

Владимир Нарожнэм гущыIэр зештэм, АР-м и Парламент иде­путатхэм ацIэкIэ ветеранхэм къафэгушIуагъ. Нэужым ЛIыIужъу Адам, Тра­хъо Аслъан, Къоджэ Аслъан, нэмыкIхэри къэгущыIагъэх, мэ­фэкIэу къэблагъэрэмкIэ къэзэ­рэугъоигъэхэм афэгушIуагъэх. МэфэкIым фэгъэхьыгъэу бжъэр аIэтыгъ.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэ ве­теранхэм ащыщхэми псалъэ къашIыгъ. Хэгъэгу ­зэошхом иилъэсхэр, фашизмэм зэре­бэныгъэхэр агу къагъэкIыжьыгъэх.

Ветеранхэм ящыIэкIэ-псэ­укIэ нахьышIу шIыгъэным, яфэ­Iо-фашIэхэр тэрэзэу гъэцэ­кIэ­гъэнхэм пае Адыгеим и ЛIы­шъхьэу Iофышхо зышIэрэм зэ­рэфэразэхэр къаIуагъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

МэфэкI зэхахьэм къекIо­лIэ­гъэ ветеранхэм зэкIэми АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ ­ахъщэ IэпыIэгъу аратыгъ. Адыге­им и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым», республикэм итворческэ купхэм, орэды­Iохэм къагъэхьазырыгъэ кон­церт программэм ветеранхэр ягуапэу еплъыгъэх, зэрэгъэчэ­фыгъэх, зэхэщакIохэм афэразэхэу зэбгырыкIыжьыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах