53

Ветеранхэр агъэшIуагъэх, агъэлъэпIагъэх

Майкоп, 7 мая - АиФ-Адыгея.

Илъэс 74-кIэ узэкIэIэбэжьмэ аухыгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэхэ ветеранхэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь тыгъуасэ рагъэблэгъагъэх.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мэфэкI Iофтхьабзэр рамыгъажьэзэ, республикэм ипащэ ахэтэу къэзэрэугъоигъэхэм нэпэеплъ сурэт атырахыгъ. Нэужым ветеранхэр зыщагъэшIощтхэ шхапIэм зэкIэри зэгъусэхэу екIолIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, мэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ ветеранхэм къафэгушIуагъ, фэбагъэ зыхэлъ гущыIабэ къапигъохыгъ.

— ТимэфэкI шъхьаIэу ТекIоныгъэм и Мафэу къэблагъэрэмкIэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо, тиветеран лъапIэхэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Непэ тикъэралыгъо, тиреспубликэ мамыр щыIакIэ арылъыным шъупсэ шъуемыблэжьэу шъуфэбэнагъ, тихэгъэгу къэшъуухъумагъ. Зэуагъэхэм адакIоу, зэо кIыбым Iоф щызышIагъэхэм тирэзэныгъэ гущыIэхэр апэтэгъохых. Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр хэти щыгъупшэщтэп, зыпсэ зытыгъэхэр, непэ къытхэмытыжьхэр егъашIэм тыгу илъыщтых. Тиветеран лъапIэхэр, мэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ джыри зэ сигуапэу сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэу, шъуибын-унагъохэм шъуадатхъэу шъущыIэнэу шъуфэсэIо.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм ипэщагъэхэу Джарымэ Аслъанрэ ТхьакIущынэ Аслъанрэ, сенаторэу Хъопсэрыкъо Мурат, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, титхэкIо цIэрыIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, Адыгеим и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр, нэмыкIхэри къэгущыIагъэх, мэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ къэзэрэугъоигъэхэм афэгушIуагъэх. МэфэкIым фэгъэхьыгъэу бжъэр аIэтыгъ.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэ ветеранхэм ащыщхэми псалъэ къашIыгъ. Хэгъэгу зэошхом иилъэсхэр, фашизмэм зэребэныгъэхэр агу къагъэкIыжьыгъэх. Ветеранхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ, яфэIо-фашIэхэр тэрэзэу гъэцэкIэгъэнхэмкIэ Iофышхо зышIэрэ республикэм ипащэхэм афэрэзагъэх.

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан тицIыфхэм зыкIыныгъэ азыфагу илъэу, лъэпкъ зэхэдз ямыIэу зэуагъэх — ары ТекIоныгъэшхом ылъапсэу щытыр. Адыгэхэм къахэкIыгъэ нэбгыри 7-мэ цIэ лъапIэу «СССР-м и ЛIыхъужъ» зыфиIорэр къафагъэшъошагъ, ахэр тщыгъупшэхэрэп, яшIэжь тэгъэлъапIэ. Непэ тиреспубликэ лъэпкъ зэгурыIоныгъэрэ мамырныгъэрэ зэрилъыр, зыкIыныгъэр тапэкIи гъэпытэгъэн зэрэфаер пстэуми анахь шъхьаIэу къэгущыIагъэхэм къыхагъэщыгъ.

Республикэм итворческэ купхэм, орэдыIохэм къагъэхьазырыгъэ концерт программэм ветеранхэр ягуапэу еплъыгъэх, зэрэгъэчэфыгъэх, зэхэщакIохэм афэразэхэу зэбгырыкIыжьыгъэх.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах