39

ИцIыфхэм арэгушхо

Майкоп, 11 сентября - АиФ-Адыгея.

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Красногвардейскэ районыр» загъэпсыгъэр илъэс 95-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр селоу Красногвардейскэм щыкIуагъэх.

Шэмбэт пчэдыжьым щегъэжьагъэу пчыхьэм нэс псэупIэм игупчэ цIыфыбэ щызэблэкIыгъ, ахэр зэрэгъэчэфыгъэх, къэшъуагъэх, орэдхэр къаIуагъэх.

Районым щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэхэм къафэгушIонэу мыщ къеблэгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, республикэм и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, район администрацием ипащэу Осмэн Альберт, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, федеральнэ ыкIи республикэ хэбзэ къулыкъухэм, тигъунэгъу Краснодар краим ямуниципалитетхэм ялIыкIохэр, районым щыпсэухэрэр.

Къоджэ псэупIэ пэпчъ къыгъэхьазырыгъэ лъэпкъ щагу зэIухыгъэхэм цIыфхэм гъэшIэгъоныбэ ащалъэгъугъ. Адыгэ шхыныгъохэм къащегъэжьагъэу лъэпкъ Iэмэ-псымэхэм анэсэу мыщ къащагъэлъэгъуагъэх.

Непэрэ уахътэм диштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэным ипрограммэ игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу агъэцэкIэжьыгъэ паркым республикэм ипащэ екIолIагъ. Мыщ фонтан дэхэ дэдэ ыкIи кIэлэцIыкIу площадкэ зэтегъэпсыхьагъэ къиуцуагъэх. Джащ фэдэу парк дэхьэгъум дэжь районым щыпсэухэрэм шъхьэкIэфэныгъэшхо зыфашIырэ цIыф пэрытхэм ясурэтхэр зытет Щытхъум ипхъэмбгъу къыщызэIуахыгъ.

Район гупчэр зэрифэшъуашэу зэрэзэтырагъэпсыхьагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэ осэшIу фишIыгъ, а IофшIэныр тапэкIи зэрэлъагъэкIотэщтыр, муниципалитетым щыпсэухэрэм щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэным зэрэпылъыщтхэр хигъэунэфыкIыгъ. Красногвардейскэ районым ибаиныгъэ шъхьаIэу ыкIи анахьэу зэрыгушхоу зигугъу къышIыгъэр зэгурыIоныгъэ, зыкIыныгъэ азыфагу илъэу мыщ щызэдэпсэурэ цIыфхэр арых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ псэупIэм игупчэ щыкIогъэ мэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, къызщыхъугъэ ыкIи зыщапIугъэ ирайон гупсэ щыпсэухэрэм игуапэу къафэгушIуагъ. Республикэм хэхъоныгъэ ышIыным ыкIи шъолъырым социальнэ-экономикэ зыпкъитыныгъэ илъыным муниципалитетым иIахьышIу зэрахэлъыр хигъэунэфыкIыгъ.

«Красногвардейскэ районым амалэу IэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэным, мэкъу-мэщым, промышленностым инвестициеу ахатлъхьэрэр нахьыбэ хъуным непэ тынаIэ атет, ащкIэ Iофышхо тэгъэцакIэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу мы лъэныкъохэмкIэ гъэхъэгъэшIухэр щыIэх, ащ дакIоу районым иэкономикэ гъэпытэгъэным, социальнэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэм тишъыпкъэу тапылъ. Ахэм ахэхьэх кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, еджапIэхэм, культурэм иучреждениехэм, гъогухэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын, зашъохэрэ псыр ыкIи гъэстыныпхъэ шхъуантIэр псэупIэхэм ящэлIэгъэнхэр. Джащ фэд, сабыибэ зэрыс унагъохэм атефэрэ чIыгу Iахьхэм инженернэ инфраструктурэр ащыгъэпсыгъэным иIофыгъуи тинэплъэгъу идгъэкIырэп. Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэр ыкIи общественнэ чIыпIэхэр зэтетэгъэпсыхьэх. ТшIэрэр зэкIэ зыфэгъэхьыгъэр тицIыфхэр ары — ахэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу хъунхэр, агу къыдэтщэеныр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат зэхахьэм къекIолIагъэхэм закъыфигъазэзэ.

Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, къэралыгъо программэхэм амалэу къатыхэрэр къызфэгъэфедэгъэнхэмкIэ муниципалитетым федеральнэ ыкIи шъолъыр хэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыриIэр джыри нахь ыгъэпытэн, IофшIэныр ыгъэлъэшын фае.

Зэрыгушхон ылъэкIыщт цIыфыбэ Красногвардейскэ районым иI, ахэр мэкъумэщ хъызмэтым, гъэсэныгъэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, культурэм, нэмыкI лъэныкъохэм ащэлажьэх. Муниципалитетым ыкIи республикэм яхэхъоныгъэхэм зиIахьышIу хэлъ ветеранхэм, нахьыжъхэм зэрафэразэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Ащ фэдэ гъэхъэгъэшхо зиIэ цIыфхэм ащыщхэм нэужым республикэм ипащэ афэгушIуагъ, яIофшIэнкIэ къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

Илъэс пчъагъэ хъугъэу районым, республикэм чанэу фэлэжьэрэ Красногвардейскэ районым игурыт еджапIэу N 11-м икIэлэегъаджэу Хьаджымэ Натусе шъолъырым итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр фагъэшъошагъ. Мэкъумэщ къыдэгъэкIыным изаслуженнэ IофышIэ хъугъэ «Колхоз Ленина» зыфиIорэм имеханизаторэу Владимир Малиныр, Красногвардейскэм дэт культурэм и Унэ ихормейстерэу Наталья Машлыкинам «Адыгеим культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэ щытхъуцIэр фагъэшъошагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр аратыжьыгъэх район администрацием мэкъу-мэщымкIэ игъэIорышIапIэ ибухгалтер шъхьаIэу Галина Голдобинам, къуаджэу Джамбэчые дэт фельдшер-мамыку IэзапIэм иIофышIэу Джэлэукъо ФатIимэт, псэупIэу Большесидоровскэм культурэмкIэ и Унэ ихудожественнэ пащэу Валентина Красовскаям, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтшIапIэу «Красногвардейское» зыфиIорэм иинженер шъхьаIэу Владимир Мороз.

Владимир Нарожнэм гущыIэр зештэм, АР-м и Парламент идепутатхэм ацIэкIэ районым щыпсэухэрэм къафэгушIуагъ ыкIи гущыIэ дэхабэ къапигъохыгъ. Ныбджэгъуныгъэм, зыкIыныгъэм, зэгурыIоныгъэм ямэфэкIэу непэрэ зэхахьэр ылъытагъ ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ирэзэныгъэ тхылъхэр нэбгырэ заулэмэ аритыжьыгъ.

МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ыкIи цIыфхэр агъэгушIуагъэх орэдыIо цIэрыIохэу Дзыбэ Мыхьамэт, Тхьагъэлыдж Мурат, творческэ купхэм, нэмыкIхэми. Ахэм къатыгъэ концертым зэхахьэр къыгъэбаигъ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах