Примерное время чтения: 2 минуты
79

«Дэнэ гъогур» джыри Адыгеим щыкIощт

Фото: АИФ

Дунае автораллиеу «Дэнэ гъогур»зыфиIорэм изэхэщэн Адыгеим зыфигъэхьазырынэу ригъэжьагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэха­хьэр Правительствэр зычIэт унэм щы­кIуагъ.

Зэхахьэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэрэ республикэм имини­стрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровым. «Дэнэ гъогур» Олимпиадэ джэгунхэу 2014-рэ илъэсым Шъачэ щыкIощтхэм афэгъэхьыгъ.

Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэр Адыгеим игъогухэм къарыкIощтых. Москва къыщаублэнышъ, Шъачэ нэсыщтых. Бэдзэогъум и 12-м зэIу­кIэ­гъумэ ахэ­ла­жьэ­­хэрэр Адыгеим къы­нэсыщтых. Шъугу къэтэгъэкIыжьы, Дунае автораллиеу «Дэнэ гъогур»зыфиIорэм Адыгеир ящэнэрэу хэлажьэ.

Зэхахьэм щытегущы­Iа­гъэх, щынэгъончъа­гъэм фэгъэзэ­гъэ къу­лыкъушIэхэм, культурэм, спор­тым, медицинэм, нэ­мыкIхэм ащы­лажьэхэрэм яIоф­шIэн зэрэзэ­ха­щэ­щтым. Дунае автораллиер  Адыгэ Республикэм зэрэ­щы­кIощтым Iоф дэзы­шIэщт купхэм пшъэрылъ гъэ­нэфагъэ­хэр афашIыгъэх.

«Дэнэ гъогур» апэу зызэхащагъэр тиэрэ ыпэкIэ я II-рэ лIэ­шIэгъур ары. Китаим щырагъа­жьи, хэгъэгу макIэп зылъы­Iэсы­гъэхэр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах