Примерное время чтения: 2 минуты
75

ЯмэфэкIыкIэ афэгушIуагъ

Культурэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьы­гъэ зэхахьэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. ЗимэфэкI хэз­гъэунэфыкIырэ пстэуми къафэгушIонэу мыщ къекIолIагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, гуфэбэныгъэ хэлъэу къэзэрэугъоигъэхэм къафэ­гушIуагъ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ цIыфхэм республикэм икультурэ лъагэу зэ­раIэтырэм, лъэпкъ шэн-хабзэхэр къызэраухъумэхэрэм осэшIу афишIыгъ.

«Ныбджэгъу лъапIэ­хэр, шъуисэнэхьат епхы­гъэ мэфэкIымкIэ зэкIэми сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэу, шъуигъэ­хъагъэхэм къащымыкIэу шъупсэунэу шъуфэсэIо, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Ас­лъан зэхахьэм къыщыгу­щыIэзэ. - Сыд фэдэрэ лъэхъани культурэм ти­къэралыгъо чIыпIэшхо щеубыты, цIыфым, общест­вэм хэхъоныгъэхэр ашIын­хэмкIэ ащ мэхьанэшхо иI. СэркIэ культурэр къызыщежьэрэр тикъуаджэхэм культурэм и Унэу адэтхэр, тиансамблэ цIэры­Iохэу Нальмэсымрэ Ислъамыемрэ, нэмыкIхэри. Культурэм, искусствэм цIыфхэр зэрепхых, зы­кIы­ныгъэ азыфагу релъхьэ. Непэ мы отраслэм Iоф щызышIэхэрэм ялэ­жьапкIэ мыиными, япшъэ­рылъхэр щытхъу хэлъэу агъэцакIэх, къыхахыгъэ гъогум текIыхэрэп, ащкIэ ахэм инэу тафэраз.Амалэу тиIэмкIэ культурэм иIофышIэхэм IэпыIэгъу тызэрафэхъущтым, агу къызэрэдэтщэещтым тыпы­лъыщт».

АР-м и ЛIышъхьэ иуна­шъокIэ республикэм икуль­турэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм иIахь зэрэхэ­лъым ыкIи илъэсыбэ хъугъэу Iоф зэришIэрэм афэшI медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зы­фиIорэр Айтэчыкъо Нэфсэт фагъэшъошагъ.

Джащ фэдэу илъэсыбэ хъугъэу Адыгеим икультурэ Iоф щызышIэхэрэм, респуб­ликэм ыцIэ лъагэу зы­Iэ­тыхэрэм щытхъуцIэхэр, тын лъапIэхэр, АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр аратыжьыгъэх. Ахэм зэкIэми ТхьакIу­щы­нэ Аслъан афэгушIуагъ, гущыIэ дэхабэ апигъохыгъ.

Джащ фэдэу Iофтхьа­бзэм къыщыгущыIагъэх ыкIи зимэфэкI хэзгъэунэ­фыкIыхэрэм къафэгушIуа­гъэх АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ АР-м культурэмкIэ иминистрэу Къулэ Мыхьамэтрэ. Илъэс зэкIэ­лъыкIохэм къакIоцI исэнэхьат фэшъыпкъэу Iоф зышIагъэхэр, гъэхъэ­гъэ­шIухэр зиIэхэр ахэм къыхагъэщыгъэх, къалэжьы­гъэхэр аратыжьыгъэх. Республикэм итворче­скэ купхэм, орэдыIохэм къа­гъэхьазырыгъэ кон­цертымкIэ мэфэкI зэхахьэр зэфашIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах